SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională “Câștigă 5 invitații duble la UNTOLD cu LIBERTATEAPENTRUFEMEI” este organizată de RINGIER ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu Nr. 9-9A, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J40/10882/1996, cod fiscal RO9060359, (denumită în continuare “Organizator” sau “RINGIER ROMÂNIA”).

Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament este finală si obligatorie pentru participanţi. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul campaniei va fi publicat pe perioada desfăsurării campaniei pe site-ul www.Libertateapentrufemei.ro . Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la adresa Organizatorului RINGIER ROMÂNIA S.R.L., bd. Dimitrie Pompeiu nr 9-9A, sector 2, Bucuresti.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăsurarea Campaniei, cu condiţia înstiintării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin întocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament, notificat şi autentificat. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoştinţa publicului pe site-ul www.Libertateapentrufemei.ro.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promoţională “Câștigă 5 invitații duble la UNTOLD cu LIBERTATEAPENTRUFEMEI” este organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorilor. Ca atare, aceştia nu au niciun fel de obligaţie în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiţii normale a premiului.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂSURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională “Câștigă 5 invitații duble la UNTOLD cu LIBERTATEAPENTRUFEMEI” este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Campania promoţională “Câștigă 5 invitații duble la UNTOLD cu LIBERTATEAPENTRUFEMEI” se desfăşoară pe pagina canalului de Instagram LIBERTATEAPENTRUFEMEI, la adresa https://www.instagram.com/libertateapentrufemei/, în perioada 24.06.2024-29.06.2024.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promoţională “Câștigă 5 invitații duble la UNTOLD cu LIBERTATEAPENTRUFEMEI” este deschisă tuturor persoanelor fizice cu reşedinţa în România, cu vârsta de cel puţin 18 ani, împliniţi până la data începerii Campaniei şi care respectă prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promoţională “Câștigă 5 invitații duble la UNTOLD cu LIBERTATEAPENTRUFEMEI” angajaţii şi/sau colaboratorii RINGIER ROMÂNIA, precum şi rudele acestora până la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociaţiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, în care RINGIER ROMÂNIA deţine participaţii, funcţii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia, precum şi angajaţii agenţiilor implicate şi ai companiilor distribuitoare ale RINGIER ROMÂNIA şi rudele acestora, până la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să se supună şi să respecte prevederile, termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la campanie se consideră acceptarea automată a înregistrarii în baza de date de consumatori a companiei RINGIER ROMÂNIA şi a primirii oricăror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului.

Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord ca Organizatorul sa prelucreze datele lor cu caracter personal (de exemplu, nume, prenume, adresa e-mail, telefon) în scopul realizării obiectului prezentului regulament, cât și în scop de marketing direct, pentru a fi ținuți la curent cu produsele, serviciile și/sau evenimentele pe care le organizează Organizatorul.

Regulamentul este disponibil pe site-ul www.Libertateapentrufemei.ro sau va fi comunicat gratuit oricui solicită o copie a regulamentului, la adresa organizatorului: RINGIER ROMÂNIA, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.9-9A, sector 2, Bucureşti.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Utilizatorii trebuie să lase un comentariu în care să dea tag persoanei cu care ar dori să meargă la festival, motivând și de ce au făcut această alegere, pe pagina de Instagram a contului Libertateapentrufemei (https://www.instagram.com/libertateapentrufemei/).

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE

5 invitații duble la UNTOLD Festival 2024

Valoare totala premii: 1000 euro

În cadrul acestei campanii promoţionale, nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor  sau schimbarea premiilor. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare sunt cu titlu informativ.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Câştigătorii vor fi desemnati la sfarsitul campaniei, pe baza unei extrageri prin tragere la sorti prin intermdiul site-ului Commentpicker, dintre comentariile la postarea de Instagram dedicată concursului, şi vor fi publicati pe site-ul Libertateapentrufemei.ro cel tarziu pe 30 iunie 2024.

SECŢIUNEA 8. ANUNŢAREA ŞI VALIDAREA CÂSTIGATORILOR, ACORDAREA PREMIILOR

Premiile pot fi revendicate in maximum 30 de zile calendaristice de la anuntarea castigatorilor, termen dupa care se pierde dreptul de revendicare. Pentru a-si revendica premiul, toti câştigătorii sunt  obligaţi să contacteze departamentul de marketing la adresa [email protected], prin: menţionarea concursului la care au participat, precum si a premiului, numelui, prenumelui, numărului de telefon şi a adresei la care va fi trimis premiul, în cazul câstigatorilor din provincie. Numele şi prenumele trebuie să coincidă cu cele completate pe site, în momentul postării răspunsului.


Câstigătorii din Bucureşti îşi pot ridica premiul în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la revendicare, de luni până vineri între orele 10:00-17:00 de la sediul Ringier din Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, sector 2, Bucureşti. Premiul va fi înmânat numai în baza buletinului de identitate/cartii de identitate.

În cazul câştigătorilor din provincie, premiile vor fi expediate în termen de 30 de zile calendaristice de la data revendicării premiilor sau vor fi trimise pe mailul persoanel, in cazul voucherelor.

SECŢIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de către câştigator, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea şi calitatea acestora.

În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îsi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câstigatorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câstigator. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câstigator va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

Organizatorul este îndreptatit sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs orice participant suspect de frauda fara o explicatie si/sau notificare prealabila.

Toate voturile vor fi analizate la finalul concursului, iar incercarile de frauda prin utilizarea de IP-uri dinamice, servere proxy, sau alte metode de frauda se vor solda cu eliminarea din concurs.

SECŢIUNEA 10. PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCITŢIU

În cazul în care câstigatorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, sau persoană în imposibilitate fizica de a se deplasa, aceasta este îndreptăţită să intre în posesia premiului prin intermediul părintelui, tutorelui sau reprezentantului său legal, sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens.

În cazul în care câstigatorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este o persoană cu capacitate de exerciţiu restransă, aceasta este îndreptatita să intre în posesia premiului prezentând acordul scris al părintelui, tutorelui sau reprezentantului său legal, sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens.

Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea oficială a premiului reprezentanţilor persoanelor aici indicate, care au justificat calitatea acestora, precum şi de plata oricăror despăgubiri sau soluţionarea reclamaţiilor de orice natură legate de această provenite de la terţe părţi.

SECŢIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

RINGIER ROMANIA prelucrează datele personale pe care le furnizează Participanții atunci când se înscriu în Campania promoțională “Câștigă 5 invitații duble la UNTOLD cu LIBERTATEAPENTRUFEMEI” când își exprimă consimțământul să primească comunicări comerciale sau să participe la sondajele și chestionarele RINGIER ROMÂNIA, sau contactează Organizatorul prin orice mijloace de comunicare. 

Prelucrăm datele dvs. personale pentru următoarele scopuri:

Organizarea de concursuri și promoțiiDacă sunt de acord, Participanții pot participa la concursurile și loteriile cu premii organizate de RINGIER ROMÂNIA. De asemenea, atunci cand organizează concursuri, RINGIER ROMÂNIA are interesul legitim să preluceze date pentru efectuarea formalitatilor aferente pentru acordarea premiilor revendicate de castigatori, solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea campaniilor si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor regulamentului, investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari.Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim
Inregistrarea convorbirilor telefonice cu castigatorii concursurilor organizate de RINGIER ROMÂNIARINGIER ROMÂNIA poate inregistra convorbirile telefonice cu persoanele declarate castigatoare in concursurile / loteriile organizate de aceasta. Inregistrarea convorbirilor ajută Organizatorul sa gestioneze activitatea sa interna in departamentul care se ocupa de promotii / marketing, dar si pentru a asigura dovada aspectelor agreate cu castigatorii in cazul unor potentiale dispute sau litigii cu privire la premiile acordate.Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ  pentru înregistrarea convorbirii si  art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim
Transmiterea de comunicări comerciale, invitații de a participa la concursuri, chestionare sau sondajeRINGIER ROMÂNIA dorește să transmită Participanților materiale promoționale, să îi informeze în legătură cu noile produse / servicii oferite de Organizator, să lanseze invitații de a participa la loterii promoționale, la sondaje sau de a răspunde la chestionare și pentru a le comunica alte informații similare pe care le consideră că pot fi de interes pentru Participanți, inclusiv, dacă aceștia sunt de acord, prin transmiterea de materiale promoționale / comunicări de marketing privind produsele / serviciile partenerilor Organizatorului.Temei juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ
Îndeplinirea unor obligații legaleUneori prelucrarea datelor este necesară pentru a permite îndeplinirea obligațiile legale ce revin RINGIER ROMÂNIA, cum ar fi: ·       plata impozitelor și a contribuțiilor relevante (e.g. câștigătorii concursurilor), raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile; ·       arhivarea datelor conform legislației aplicabile; ·       publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate în loteriile promoționale organizate.Temei juridic: art. 6(1)(c) GDPR – executarea unei obligații legale
Apărarea drepturilor și intereselor în justițiePentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicat Organizatorul.Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR – apărarea drepturilor și intereselor operatorului

A.    ENTITĂȚILE CĂRORA LE VOR FI DEZVALUITE DATELE

RINGIER ROMÂNIA poate dezvalui datele cu caracter personal ale Participanților catre (i) entitatile si/sau persoanele imputernicite de RINGIER ROMÂNIA (din EEA sau din state terte) implicate in furnizarea comunicarilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizori de servicii de plata pentru diverse facilitati de plata, furnizorii de platforme de e-mailing cum ar fi Google Mail), organizarea si desfasurarea concursurilor / promotiilor Organizatorului (inclusiv atunci cand sunt organizate in parteneriat cu alte entitati); (ii) daca RINGIER ROMÂNIA are obligatia de a divulga datele personale in scopul conformarii cu orice obligatie legala sau decizie a unei autoritati judiciare, autoritati publice sau organ guvernamental; sau (iii) daca Organizatorului i se cere sau i se permite in alt mod sa facă acest lucru conform legislației aplicabile.

B.    DURATA DE PASTRARE A DATELOR

RINGIER ROMÂNIA păstrează datele cu caracter personal ale Participanților atât cât este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, daca un participant este castigator al unui concurs organizat de RINGIER ROMÂNIA, Organizatorul poate pastra datele cu caracter personal ale câștigătorului pentru o perioadă de 3 ani de la data la care a expirat termenul in care premiul ar fi trebuit sa fie revendicat sau de la data la care a revendicat premiul. Ulterior, anumite date cu caracter personal ar putea fi pastrate pentru o perioada mai lunga, pentru scop de arhivare, conform regulilor de arhivare aplicabile.

C.    DREPTURILE PARTICIPANȚILOR ÎN CALITATE DE PERSOANE VIZATE

Conform legii, Participanților le sunt recunoscute urmatoarele drepturi in calitate de persoane vizate:

Dreptul de accesParticipanții pot obtine de la RINGIER ROMÂNIA confirmarea ca aceasta prelucrează datele lor personale, precum si informatii privind specificul prelucrarii
Dreptul de a corecta dateleParticipanții pot solicita Organizatorului modificarea datelor dvs. personale incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
Dreptul la stergereParticipanții pot solicita stergerea datelor personale atunci cand: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si prelucrate de către RINGIER ROMÂNIA; (ii) Participanții și-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor si RINGIER ROMÂNIA nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie sterse conform legislatiei relevante.
Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitieParticipanții pot sa își retragă oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Organizatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
Restrictionarein anumite conditii, Participanții pot solicita restrictionarea prelucrarii datelor lor personale
Dreptul la portabilitatea datelorin masura in care RINGIER ROMÂNIA prelucrează datele prin mijloace automate, Participanții pot solicita Organisatorului, in conditiile legii, sa furnizeze datele lor intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automat.  Daca solicită acest lucru, RINGIER ROMÂANIA poate sa transmită datele Participanților unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.
Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghereParticipanții au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care aceștia consideră ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania [email protected]

Pentru mai multe detalii sau pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați folosind următoarele date de contact:

Responsabilul cu Protectia Datelor Ringier

Adresa: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti, Romania

Email: [[email protected]] Telefon: [+40 21 20 30 821]

SECŢIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forta majoră* sau printr-o decizie a Organizatorului.

*Forta Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului regulament şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonereaza de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert şi Industrie a României.

SECŢIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresa: RINGIER ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 9-9A, sector 2, Bucureşti, în termen de maxim 4 (patru) săptamâni de la data tragerii la sorţi. După această data, Organizatorul nu va mai lua în consideratie nici o contestaţie.

RINGIER ROMÂNIA S.R.L.