Sfantul Victor  – Viaţa fantastică a Sfântului Mucenic Victor

În vremea împărăţiei lui Antonin împăratul Romei, era un ostaş de fel din Italia, ostăşind sub stăpânirea voievodului Sebastian, cu numele Victor, care a crezut în Domnul nostru Iisus Hristos, iar numele Lui cel Preasfânt îl mărturisea înaintea tuturor. Pornindu-se prigoană asupra creştinilor, a chemat voievodul pe fericitul Victor şi i-a zis: „Au venit la noi cărţi de la împăratul, poruncind să vă ducem pe voi, creştinii, la jertfele zeilor noştri; iar pe cei ce nu se vor supune, cu grele munci să-i chinuim. Deci tu, Victore, să aduci jertfă zeilor, ca să nu cazi sub munci, căci îţi vei pierde viaţa şi sufletul tău”.

Sfantul Victor a răspuns: „Eu nu mă voi pleca poruncii împăratului celui muritor şi nu voi face voia lui, pentru că am pe Împăratul Cel fără de moarte, Dumnezeul şi Mântuitorul meu Iisus Hristos, a Căruia împărăţie este fără de sfârşit şi cei ce fac voia Lui vor avea viaţă veşnică; iar cei ce fac voia împăratului vostru cel muritor, a căruia împărăţie este vremelnică, vor pieri în veci”.

Voievodul a zis către dânsul: „Tu eşti ostaş al împăratului nostru, supune-te dar poruncii lui şi adă jertfă”. Sfântul a răspuns: „De acum nu mai sunt ostaş al împăratului vostru cel pământesc, ci al Celui ceresc, pentru că deşi am ostăşit o vreme sub stăpânirea împăratului vostru, însă n-am încetat a sluji Împăratului meu. Şi acum nu-L voi lăsa pe El şi idolilor voştri nu voi jertfi. Deci, fă ceea ce voieşti. Iată trupul meu este în mâinile tale, iar peste suflet are stăpânire numai Dumnezeul meu”.

Iar voievodul a zis: „Omule, singur pe tine te dai în primejdie, neascultînd porunca; jertfeşte zeilor ca să te izbăveşti de muncile care îndată te vor ajunge pe tine”. Sfântul Victor a răspuns: „Eu chiar această voiesc, a răbda munci pentru Domnul meu şi mult mă voi bucura, învrednicindu-mă a pătimi pentru numele Lui”.

Atunci voievodul a poruncit să-i sfărâme degetele şi să le rupă din încheieturi. Apoi a ars un cuptor foarte mult şi a aruncat pe Sfantul Victor într-însul, dar a rămas acolo trei zile viu şi nevătămat, ca şi cei trei tineri în cuptorul Babilonului. Iar muncitorul a poruncit a treia zi, să deschidă cuptorul şi să ia cenuşa mucenicului să o arunce în râu. Dar când cuptorul a fost deschis, sfântul a ieşit sănătos, lăudând pe Dumnezeu pentru că nu s-a atins de dânsul focul şi nu l-a vătămat.

Cum au vrut să îl otrăvească pe Sfantul Victor

După aceasta voievodul a chemat pe un vrăjitor şi i-a poruncit să omoare pe Sfantul Victor cu otravă. Acela a fiert carne cu otravă aducătoare de moarte şi i-a dat să mănânce. Iar el a zis: „Deşi nu mi se cade a primi de la voi carne necurată şi a mânca, dar pentru ca să cunoaşteţi că nimic nu poate otrava cea aducătoare de moarte împotriva puterii Domnului meu, Dătătorul de viaţă, o voi mânca”. Apoi, rugându-se, a mâncat carnea cu otravă şi n-a pătimit nimic.

Văzând vrăjitorul că nu s-a vătămat sfântul din mâncarea otrăvită, a pregătit alte cărnuri cu otravă mai cumplită şi a zis către sfântul: „Dacă vei mânca şi aceasta şi vei fi viu, îndată voi lăsa tot meşteşugul vrăjitoriei şi al fermecătoriei şi voi crede în Dumnezeul tău”. Iar Sfântul Victor a mâncat şi acele cărnuri amestecate cu otravă şi mai cumplită şi a rămas iarăşi nevătămat. Atunci vrăjitorul a zis cu mare glas: „Iată, ai biruit puterea vrăjitoriei mele, Victore, şi sufletul meu cel pierdut de demult l-ai scos acum din iad, pentru că cred în Domnul Iisus Hristos, Cel propovăduit de tine”. Apoi, ducându-se la casa sa, a adunat cărţile vrăjitoriei şi toate fermecătoriile şi le-a ars, apoi s-a făcut creştin desăvârşit.

Voievodul văzând că nimic nu a vătămat pe Sfantul Victor, s-a mâniat foarte şi a poruncit să-i taie toate vinele trupului; după aceasta să-l arunce într-o căldare cu untdelemn fierbinte. Însă sfântul zicea: „Aşa-mi este de plăcut acest untdelemn ce fierbe, precum celui însetat apa rece”. Iar muncitorul, mai mult umplându-se de mânie, a poruncit să spânzure pe sfântul pe lemn şi să-i ardă tot trupul cu făclii; apoi amestecând nişte praf omorâtor cu oţet, l-a turnat în gura lui. Iar sfântul a zis: „Oţetul şi această otravă de moarte îmi este dulce ca mierea şi fagurul”.

Muncitorul, umplându-se mai mult de mânie, a poruncit să scoată ochii mucenicului lui Hristos. După aceasta l-a spânzurat cu capul în jos şi s-a dus lăsându-l aşa spânzurat trei zile. Iar a patra zi, socotind ostaşii că mucenicul ar fi murit, au venit să-l vadă şi aflându-l pe dânsul viu, s-au spăimântat; iar toţi cei ce veniseră cu el au orbit şi-şi căutau fiecare povăţuitor. Dar sfântului, făcându-i-se milă de dânşii, s-a rugat lui Dumnezeu cu sârguinţă şi a zis către dânşii: „În numele Domnului meu Iisus Hristos, să vedeţi!”.

Afând aceste lucruri, voievodul, mâniindu-se şi mai tare, a poruncit ostaşilor să jupoaie pielea de pe sfântul. Aceasta făcându-se, o femeie din popor care venise la acea pierzare, anume Ştefanida, cu credinţa creştină, soţia unuia din ostaşi, a văzut două cununi frumoase coborându-se din cer, una pe capul Sfântului Mucenic Victor şi alta pe capul său, şi a început cu mare glas a ferici pe sfântul, zicând:

„Fericit eşti, Victore, şi fericite sunt pătimirile tale pentru Hristos; bine primită este lui Dumnezeu jertfa ta ca şi a lui Abel, pentru că singur te-ai jertfit Lui cu inimă dreaptă. Astfel te-a primit pe tine Dumnezeu, ca şi pe Enoh, bărbatul cel drept, pe care l-a dus în rai ca să nu guste moartea până la o vreme. Drept eşti ca şi Noe cel plin de fapte bune şi desăvârşit în neamul său. Crezut-ai ca şi Avraam şi te-ai adus pe tine jertfă lui Dumnezeu ca şi Isaac. Avut-ai osteneli ca şi Iacov şi te-ai făcut preaînţelept ca şi Iosif, căruia i-a fost dat a spune mai înainte cele ce erau să fie. Ispite ai răbdat precum Iov, care, după multe pătimiri a biruit pe diavolul; urmat-ai lui Isaia care a fost tăiat de Manase cu fierăstrău. De tine focul nu s-a atins ca şi de cei trei tineri din cuptorul lui Nabucodonosor. Ţi-ai pus nădejdea spre Dumnezeu, precum David fiul lui Iesei. Căci iată, văd două cununi trimise din cer, una mai mare şi mai frumoasă, iar altă mai mică. Deci, cea mai mare se aduce ţie de doisprezece îngeri, iar cea mai mică mie, căci şi eu sunt vas mai neputincios, însă sunt gata a intra în nevoinţă şi a răbda bărbăteşte pentru Domnul nostru şi sufletul meu a-l pune pentru El”.

Acestea grăind ea şi auzind-o voievodul, a poruncit celor ce stăteau înainte să o prindă pe dânsa şi să o aducă înaintea sa. Sfântă a răspuns: „Las lumea aceasta deşartă şi vremelnică şi toate dulceţile trupeşti ce sunt pe pământ, precum şi pe bărbatul meu, ca să pot ieşi împreună cu fecioarele cele înţelepte în întâmpinarea Mirelui Celui nemuritor, a lui Hristos Mântuitorul meu”. Iar voievodul a zis către dânsa: „Lasă acele cuvinte mincinoase şi nefolositoare despre Dumnezeul tău şi te apropie de zeii noştri şi le jertfeşte lor”. Sfânta Ştefanida a răspuns: „Tu şi zeii tăi sunteţi plini de minciuni, iar eu grăiesc adevărul; căci Domnul meu adevărat este şi nu este nedreptate întru Dânsul. Deci nu voi jertfi mincinoşilor zei, ci voiesc a fi jertfă bine primită adevăratului Dumnezeu, Care vieţuieşte în cer, ca să nu mă lipsesc de cunună cea pregătită mie întru împărăţia Lui”.

Sfantul Victor, condamnat a fi tăiat cu toporul

Muncitorul îndată a poruncit să plece la pământ vârfurile a doi copaci de finic ce erau acolo şi să lege de dânşii pe Sfânta Ştefanida, şi să o sfâşie. Deci, i-a legat un picior de vârful finicului celui plecat, iar altul de celălalt vârf, apoi le-a dat drumul. Iar finicii, ridicându-se la înălţimea lor, au despărţit pe sfânta în două. Atunci sfântul ei suflet zburând ca o pasăre, şi-a aflat cuib în cer şi cununa cea pregătită ei. Iar pe Sfantul Victor a poruncit tiranul să-l taie cu toporul.

Deci, auzind Sfantul Victor hotărârea aceasta, mulţumea lui Dumnezeu. Iar când era să-i taie capul, el a proorocit moartea muncitorilor săi, zicând: „După douăsprezece zile veţi muri şi voi, iar după douăzeci şi patru de zile, voievodul vostru va fi prins de cei potrivnici”. Acestea proorocind, el s-a rugat şi şi-a plecat capul, care a fost tăiat cu toporul. Iar după tăiere a curs lapte amestecat cu sânge şi mulţi din cei necredincioşi văzând acea minune, au crezut în Hristos. Şi mai ales când au văzut împlinirea proorociei lui, căci precum a proorocit, aşa a şi fost; căci cu moarte năprasnică au pierit cei ce l-au muncit pe el, iar voievodul a căzut în mâinile vrăjmaşului său.

Astfel a pătimit Sfantul Victor împreună cu Sfânta Ştefanida în cetatea Damascului, în a unsprezecea zi a lunii noiembrie. Iar acum se sălăşluiesc amândoi în cetatea aceea, căreia nu-i trebuie soarele şi luna ca să lumineze, pentru că slava lui Dumnezeu o luminează pe dânsa şi luminătorul ei este Mielul lui Dumnezeu, Căruia I se cuvine slavă, în veci. Amin.

 

Sfantul Victor – Alți sfinți prăzmuți în data de 11 noiembrie

În data de 11 noimebrie în Calendarul Creștin Ortodox, pe lângă Sfântul Victor, sunt prăzmuiți și Sfinții Marele Mucenic Mina cel din Cotiani, Sfântul Mucenic Vichentie diaconul, Sfânta Muceniţe Stefanida și Preacuviosul Părintelui nostru Teodor mărturisitorul, egumenul studiţilor (Mănăstirea Studion, la Constantinopol).

Marele Mucenic Mina cel din Cotiani

Acesta a trăit pe vremea împărăţiei lui Maximian şi era din Egipt, ostindu-se în cohorta ce se chema Rutalia sub Arghirisc în Cotianiul Frigiei Salutariei. Nesuferind ca să vadă cinstirea cea rătăcită a idolilor, s-a suit în munte şi s-a curăţit pe sine cu postiri şi cu rugăciuni. Şi întărindu-se de ajuns şi aprinzându-i-se sufletul cu dumnezeiescul dor către Hristos, s-a pogorât din munte şi, stând în mijlocul închinătorilor la idoli, a propovăduit pe Hristos. Pentru aceea a fost dat la chinuri: i s-a frecat trupul cu târsini şi a fost ars de foc şi târât fără milă peste ciulini, de i-a spart trupul, în urma cărora şi-a primit sfârşitul prin sabie.

Credincioșii cred că Sfântul Mare Mucenic Mina îi ajută la necaz și se roagă la el în vreme de nădejde și probleme.

Sfântul Mucenic Vichentie diaconul

Acest Sfânt Vichentie aflându-se în Augustopoli, cetate în Ispania, şi învăţând poporul împreună cu Valerie episcopul, diacon fiind Vichentie, au fost prinşi şi aduşi la divanul dregătorului Datiat; care, îndată băgându-i în obezi, a poruncit să fie duşi în oraşul ce se cheamă Valencia, unde au fost băgaţi într-o temniţă urât mirositoare şi întunecată; şi peste puţine zile scoţând pe Vichentie, a poruncit să fie frecat cu ţesala şi l-au răstignit pe o cruce şi l-au supus la nenumărate chinuri şi torturi.

Dar rămânând nevătămat, l-au băgat în temniţă, unde aflându-se sfântul, s-a învrednicit de dumnezeiescul şi îngerescul ajutor şi îndată şi-a dat sufletul la Dumnezeu.

Sfânta Muceniţe Stefanida

Aceasta era soţie a unui ostaş şi credea în Hristos din început de la strămoşii săi, însă, murindu-i bărbatul, a rămas văduvă.

Văzând ea pe Sfantul Victor că pătimea mai presus de puterile omeneşti, îl fericea pe el şi pentru bărbăţia sa şi pentru cununile ce avea să ia de la Dumnezeu.

Pentru aceasta a fost adusă şi ea la guvernator; şi fiindcă a mărturisit în privelişte pe Hristos Dumnezeu mai înainte de veci, i-au legat mâinile ei de doi copaci de finic care fuseseră îndoiţi.

Iar în urma dându-le drumul şi întorcându-se cu repejune la starea lor cea dintâi, au spintecat pe sfânta în două bucăţi. Şi aşa fericita şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu.

Preacuviosul Părintelui nostru Teodor mărturisitorul, egumenul studiţilor (Mănăstirea Studion, la Constantinopol)

Acesta a trăit pe când împărăţea Constantin Copronim şi era din părinţi evlavioşi, anume Fotino şi Teoctista. Alegându-şi el de mic viaţa cea bună şi învăţând carte, a ajuns la înălţimea cunoştinţei.

Deci călugărindu-se şi plinind tot felul de faptă bună, s-a învrednicit harului preoţesc de la Sfântul Tarasie, patriarhul Constantinopolului. Şi fiind atunci egumen la Mănăstirea Studitului Preacuviosul Platon şi lăsând acela egumenia, a primit egumenia fericitul acesta, care a povăţuit bine şi cu plăcere dumnezeiască turma cea încredinţată lui, păstorind-o la păşunea mântuirii.

Dar fiindcă a mustrat cu îndrăzneală împreună cu Sfântul Tarasie pe împăratul Constantin, feciorul Irinei, că şi-a lepădat pe legiuita sa femeie şi a luat pe alta, Sfântul Tarasie a fost scos din scaunul său, iar pe marele Teodor bătându-l, l-a izgonit la Tesalonic. Apoi Constantin fiind orbit a fost lipsit şi de împărăţie. Atunci a fost chemat Teodor din surghiun.

Însă când s-a făcut împărat Nichifor Patrichie, care se numea şi Stavrachie, iarăşi a fost izgonit sfântul la Tesalonic. Iar când a împărăţit Leon Armeanul şi căuta să înlăture sfintele icoane, mustrând cu îndrăzneală fericitul Teodor pe împăratul pentru această faptă, a fost izgonit de către dânsul la ezerul Apoloniadei şi de acolo iarăşi a fost trimis spre partea răsăritenilor, unde a primit vreo sută de toiege pe spinare pe care le-a suferit cu vitejie. Şi iarăşi a fost chinuit de mai-marele oastei cu grele bătăi.

Şi de acolo a fost trimis la Smirna şi închis într-o temniţă, unde i s-au pus picioarele în butuci pentru chinuri. După aceea, dacă a luat Mihail Gângavul împărăţia, a fost scos din legături marele Teodor şi chemat din surghiun. Şi având puţină odihnă, s-a aflat cu prietenii săi şi cu bună nădejde a răposat întru Domnul.

 

Sfantul Victor – Semnificația numelui Victor/Victoria

Prenume răspandite, frecvente și apreciate astăzi, Victor si Victoria au semnificație clară pentru vorbitorii limbii române, care le pot pune ușor în legătura cu substantivul victorie sau adjectivul victorios. Ca și cuvintele comune prin care pot fi înțelese, numele personale sunt de origine latină; în izvoarele din primele secole ale erei noastre — deci odată cu apariția creștinismului, Victor, gen. Victoria și un derivat de la acesta, Victorius, apar cu foarte mare frecvență, fapt care se explică prin valoarea augurala a numelor: victor „învingător, victorios”, de la verbul vinco, vincere „a învinge” (de aici și Vincențiu), simboliza victoria noii credințe.

În ceea ce priveste femininul Victoria, acesta era chiar numele zeiței victoriei, în timpul imperiului, Victoria Augusti fiind divinitatea protectoare a împăraților. Popularitatea de care s-au bucurat aceste formații se reflectă și în numarul mare al martirilor incluși în onomasticonul sacru (aproximativ 40), prin cultul acestora numele răspândindu-se în toată Europa.

Din punct de vedere numerologic, numele Victor are o configuraţie deosebită. Destinul 33 marchează numele unui bărbat care are aşteptări înalte atât de la sine cât şi de la cei din jur. Este sensibil şi empatic, înţelege psihologia omului şi resorturile care îl animă şi cel mai adesea este interesat de tot felul de idei şi concepte filozofice abstracte menite să îmbunătăţească viaţa celor din jurul său.

Dorinţa Inimii 6 continuă tema deschisă mai sus de Destin şi ne vorbeşte despre un om care în adâncul sufletului său îşi doreşte linişte, armonie, echilibru, justiţie în lume şi pace universală. Victor este aşadar un visător, dar un visător care are şi puterea interioară de a transforma realitatea din jurul său. El interacţionează cu lumea din jurul său şi la fiecare pas vede o posibilitate de îmbunătăţire şi acţionează în consecinţă.

Motorul său interior funcţionează pe bază de iubire şi armonie, aşa că se va strădui întreaga viaţă pentru a aduce aceste două coordonate în viaţa sa, prin toate mijloacele posibile. Mai mult decât atât, tinde să se considere responsabil pentru suferinţele lumii, motiv pentru care în cele din urmă ajunge să îşi asume rolul unui vindecător, al unei persoane care luptă împotriva nedreptăţii în societate, al unei persoane care încearcă să producă o schimbare prin propriul său exemplu.

Personalitatea 9 ne spune despre Victor că tinde să fie înconjurat de oameni care gravitează în jurul său, atraşi, ba chiar fascinaţi de energia sa şi de misterul existenţei sale. Are o atitudine elegantă în faţa vieţii, este carismatic şi poate fi chiar înzestrat cu numeroase abilităţi artistice.

Slăbiciuni: Poate fi arogant, despotic, are tendinţa de a se critica prea aspru, poate avea aşteptări nerealiste de la sine şi de la cei din jur, tinde să sacrifice prea mult din timpul şi energia sa pentru oamenii din jur.

 

Sfantul Victor – Spune-le ‘La multi ani!’ celor care poartă numele acestui Sfânt!

În ziua de 11 noiembrie puteți trimite urări prietenilor care poartă numele de Victor/ Victoria și derivatele lor.

Potrivit calendarului creștin ortodox al lunii noiembrie, după Sfinții Mihail și Gavril,  sărbătoriți pe data de 8 noiembrie, Sfântul Claudiu, sărbătorit pe 9 noiembrie, credincioșii mai au cui să facă urări de La mulți Ani. Pe data de 11 noiembrie, Biserica îl pomenește pe Sfântul Mucenic Victor.

Sfantul Victor – Cele mai frumoase mesaje și urări de Sfantul Victor:

„De Sfantul Victor: La mulți ani, plini de fericire și împliniri! Să te pupe norocul și să ai numai zâmbete și soare în calea ta!„

„Dacă toată lumea îți dorește ca aceasta zi să fie una minunată, eu îți urez ca toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii și realizări și să îți umple sufletul de voie bună. La mulți ani de Sf. Victor!„

„Scumpă Victoria, îți doresc să îți sărbătorești ziua numelui înconjurată de sănătate, fericire și de privirile pline de iubire ale celor dragi ție!!„

„Să ai parte de cât de multă fericire îți poate cuprinde inima, de căt de multe zâmbete îți poate dărui o zi și de toate binecuvântările pe care ți le poate aduce viața. La mulți ani, Victoria, Victor!„

„Fie ca din aceasta zi sfanta, în drumul lin al vietii tale sa rasara mereu cate-o raza de soare care sa-ti aduca fericire si bucurie. La multi ani de Sfantul Victor!„

„La mulţi ani şi voioşie, Domnul alături să-ţi fie, bucurii să-ţi dăruiască şi nimic să nu-ţi lipsească!„

„La mulţi ani, Victor/Victoria! Îţi urez ca ziua numelui să îţi aducă o rază de soare, să ai inima plină de speranţă, iar anii ce vin să îţi aducă numai împliniri şi bucurii.„

„La mulţi ani Victor/Victoria! Să ai o zi frumoasă. Să te bucuri de numele pe care-l porţi, să fii fericit, iubit şi bucuros.„

„La mulţi ani, Victor/Victoria! Sfantul Victor să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de cei dragi.„

„Sper că sărbătoarea Sfantului Victor să fie simbolul unui nou început, să ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire şi succes!„

„În această zi specială îţi doresc numai bine, multă fericire, îndeplinirea tuturor dorinţelor, şi fie că Sfântul Victor să te călăuzească mereu în viaţă.„

„La mulţi ani! Ziua numelui tău să fie luminoasă şi să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii. La mulţi ani de Sfântul Victor!„

„La mulţi ani de Sfantul Victor! Fie că toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni.„

„Îţi doresc o zi de Sfantul Victor cât mai frumoasă! În această zi specială îţi doresc numai bine, multă fericire, îndeplinirea tuturor dorinţelor, şi fie că Sfântul Dumitru să te călăuzească mereu în viaţă.„

„Îţi urez La Mulţi Ani, pentru că porţi acest nume. Fie că Sfantul Victor pe care îl reprezinţi să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiască fericirea dorită şi liniştea interioară.„

 

Vezi și ce sărbători sunt în calendar ortodox noiembrie 2019 și calendar ortodox decembrie 2019.

Citeşte şi:

Urări de Sfinții Mihail și Gavril – Cele mai frumoase mesaje și SMS-uri

Sfinții în Calendarul Ortodox, cei mai respectați și cinstiți

Ştii care sfânt îţi protejează meseria?