Ce este contractul de comodat

Potrivit Codului Civil (capitolul XIII, secțiunea dedicată Împrumutului de folosință), noțiunea de comodat se referă la un contract cu titlu gratuit prin care o parte, numită comodant, oferă un bun mobil sau imobil unei alte părţi, numite comodatar, pentru a se folosi de acesta, cu condiția de a-l restitui după o anumită perioadă. De menționat este faptul că, de regulă, contractul de comodat este unilateral, în sensul că implică obligații doar pentru persoana care folosește bunul.

Tipuri de contracte de comodat

Tipologia contractelor de comodat variază în funcție de bunurile împrumutate. Astfel, condițiile sunt diferite când primești spre folosință o mașină sau un teren. Prin urmare, există trei categorii principale de contracte de comodat: pentru bunuri mobile, pentru bunuri imobile și pentru autovehicule. Bunurile oferite pot fi categorisite și în bunuri nefungibile (nu pot fi înlocuite cu altele) si neconsumptibile (pretabile pentru folosință repetată, dar fără a fi înstrăinate sau consumate).

Când este considerat valid un contract de comodat?

La fel ca în cazul unui acord de închiriere, pentru ca un contract de comodat să fie valabil din punct de vedere legal este suficient ca cele două părți să încheie un document scris, sub semnătură privată – înregistrarea acestuia la organele fiscale sau autentificarea la notariat nefiind necesară. Persoanele aflate în postura comodantului nu au nici măcar obligația de a dovedi că sunt proprietarii bunului respectiv, dat fiind că un asemenea acord vizează transferarea dreptului de folosință, nu a celui de proprietate.

Poți face dovada dreptului de folosință a unei locuințe ce nu-ți aparține atât printr-un contract de închiriere, cât și printr-unul de comodat

Obligaţiile părţilor

Așa cum am spus mai sus, un contract de comodat implică, de regulă, doar obligații pentru persoana care primește bunul spre folosință. Cea mai importantă responsabilitate a acesteia este de a păzi și conserva bunul respectiv, de a-l folosi potrivit destinației sale și de a-l returna la data scadentă. Există, însă, situații în care și comodantul are anumite obligații.

Obligaţiile comodantului

În funcție de tipul bunului dat spre folosință, comodantul poate ajunge să plătească despăgubiri utilizatorului. Când se întâmplă acest lucru? În situațiile în care bunul are vicii despre care comodantul a avut cunoștință, dar a ales să nu informeze comodatarul. Dacă viciile produc daune sau prejudicii, cel dintâi este obligat de lege să plătească despăgubiri celui din urmă. Indiferent ce s-ar întâmpla, însă, comodatarul este obligat să restituie bunul, neputând invoca dreptul de retenție. De menționat este și faptul că, deși acestuia îi revin cheltuielile pentru folosința bunului, el are dreptul de a solicita rambursarea cheltuielilor pentru lucrările efectuate care nu puteau fi prevăzute la încheierea contractului sau pentru pentru reparațiile de urgență – acceptate sau nu de comodant.

Obligaţiile comodatarului

Cele mai multe clauze dintr-un contract de comodat vizează utilizatorul. Astfel, comodatarul poate fi o persoană sau un grup de persoane – iar dacă mai multe persoane au împrumutat împreună acelaşi bun, ele vor răspunde în mod solidar faţă de comodant. Comodatarul trebuie să păzească şi să conserve bunul cu prudenţa şi diligenţa unui proprietar, bunul neputând fi folosit decât în conformitate cu destinaţia sa, stipulată prin contract (sau, în lipsa acestuia, după natura bunului). Dacă utilizatorul a folosit corect bunul, în scopul destinat, dar au apărut daune de forță majoră, acesta nu va putea fi tras la răspundere. Dacă însă acesta a fost folosit cu altă destinaţie sau dacă perioada de folosință a fost prelungită după scadenţă, utilizatorul răspunde pentru pierdere sau deteriorare, chiar dacă acestea au survenit ca urmare a unei situații de forţă majoră (cu excepția cazului în care se dovedeşte că bunul ar fi pierit ori s-ar fi deteriorat oricum în respectiva situație).

Comodatarul nu poate permite unui terţ să folosească bunul decât cu aprobarea prealabilă a comodantului

Acte necesare pentru a încheia un contract de comodat

Actele necesare pentru încheierea unui contract de comodat diferă în funcție de natura bunului vizat. Pentru bunurile mobile sau imobile – deci și pentru case și terenuri – va fi nevoie de actele de identitate ale părților implicate, iar pentru persoanele juridice, de actul de proprietate și actele de funcționare. În cazul autovehiculelor, este nevoie de actele de identitate ale părților, de talonul și cartea de identitate a mașinii, de certificatul fiscal eliberat de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale, iar pentru persoane juridice de actul constitutiv, o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor. În cazul în care comodantul deține un autoturism prin contract de leasing, este necesar și acordul firmei de leasing.

Când încetează contractul de comodat

Potrivit Codului Civil, comodatarul este obligat să înapoieze bunul la împlinirea termenului convenit sau, în lipsa unui termen prestabilit, după folosirea acestuia, potrivit convenţiei. Dacă termenul nu este convenit şi contractul nu prevede o perioadă de întrebuinţare sau folosirea are caracter permanent, comodatarul este obligat să înapoieze bunul la cererea comodantului. Este important de menționat că persoana care oferă bunul poate solicita restituirea acestuia înainte de termenul prevăzut dacă are el însuşi o nevoie urgentă şi neprevăzută, care presupune folosirea acestuia. Evident, restituirea se va face înainte de termen și în cazul decesului comodatarului sau al încălcării obligațiilor asumate.

Sursă foto: Pixabay.com