Deochiul este o superstiție care spune că anumite persoane, în special copiii și lăuzele, pot fi „vătămate” printr-o privire admirativă sau invidioasă. Pot fi deocheate și plante sau animale domestice. Deochiul se manifestă prin dureri de cap, căscat continuu, febră la om, veștejire la plante, tânjeală la animale. Deochiul poate fi involuntar sau intenționat, însă efectele sunt identice și proporționale cu puterea invidiei sau admirației.

Oricine poate suferi de deochi

La români există obiceiul de a lega o fundiță roșie, mai ales la copiii mici, care sunt mai vulnerabili.

Și adulții poartă talismane antideochi, unul dintre cele mai cunoscute fiind mâna cu ochi, bijuterie populară în Balcani și în țările musulmane.

Panglica roșie (sau un șnur roșu, ori o bucată de pânză de aceeași culoare, ori un obiect de îmbrăcăminte) pot atrage „uitătura” și aceasta își „varsă” acolo puterea, copilul scăpând astfel de a fi deocheat.

Persoanele deocheate scapă de acesta prin descântece, acestea fiind diferite de la o regiune la alta.

Este posibil ca unele persoane, cu sau fără voie, să transmită un flux bioenergetic şi să deranjeze aura celuilalt.

Pot deochea mai ușor cei cu ochi albaştri, verzi sau negri, cei cu sprâncenele îmbinate, cu ochii mari sau, persoanele mici de statură, oamenii urâţi, schimonosiţi.

Cei mai expuși deochiului sunt copiii. De aceea li se pune la mânuță un șnur roșu.

Una dintre cele mai puternice rugăciuni este Tatăl Nostru

Această rugăciune poate fi urmată de altele, precum:

Stăpâne Dumnezeul nostru, Împăratul veacurilor, Cel atotputernic şi atotţiitor,

Care faci toate şi Însuţi le schimbi cu voia Ta;

Cel ce cuptorul cel de şapte ori încins şi văpaia cea din Babilon ai prefăcut‑o în rouă şi pe sfinţii trei tineri neatinşi i‑ai păzit;

Doctorul şi tămăduitorul sufletelor noastre, mântuirea celor ce nădăjduiesc în Tine,

Ţie ne rugăm şi Ţie cu umilinţă cerem: depărtează, înlătură, izgoneşte toată lucrarea diavolească,

toată calea şi toată vrăjmăşia satanei,

privirea cea rea, nesăţioasă şi pizmaşă a ochilor celor făcători de rele a oamenilor pizmaşi, de la robul Tău (Numele).

Şi fie că din frumuseţe sau pentru putere, ori din întâmplare sau din pizmă şi răutate,

i‑a venit lui această neputinţă, Însuţi, Iubitorule de oameni Stăpâne,

tinde mâna Ta cea tare şi braţul Tău cel atotputernic şi înalt şi cercetează această zidire a Ta

Și apa sfințită ajută, alături de rugăciuni

şi‑i trimite înger de pace, stăpânitor şi păzitor sufletului şi trupului, care să gonească şi să stârpească de la ea tot sfatul rău,

toată pizma şi deochiul făcător de stricăciune al oamenilor răi, ca, izbăvită fiind cu puterea Ta, să‑Ţi cânte Ţie cu mulţumire:

Domnul este ajutorul meu, şi nu mă voi teme de ce‑mi va face mie omul;

şi iarăşi: nu‑mi va fi frică de rele, pentru că Tu cu mine eşti;

că Tu eşti Domnul puterii mele, Cel tare şi stăpânitor, Domnul păcii, Părintele veacului ce va să fie.

Aşa, Doamne Dumnezeul nostru, milostiveşte‑Te spre robul Tău şi izbăveşte‑l de toată stricăciunea

şi supărarea ce i s‑a făcut din pizmă.

Pentru rugăciunile preabinecuvântatei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria;

cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu rugăciunile arhanghelilor celor cu chip de lumină;

ale cinstitului, măritului proorocului, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan;

ale sfintei şi marii muceniţe Marina; ale sfântului Stelian;

ale preacuvioasei maicii noastre Parascheva cea nouă;

ale sfântului sfinţitului mucenic Elefterie şi ale sfântului (Numele), a cărui pomenire săvârşim, şi ale tuturor sfinţilor Tăi.

Că Tu eşti doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm

şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului

şi bunului şi de‑viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Stropeşte pe bolnav cu apă sfinţită, dacă a făcut mai întâi sfeştania, sau cu aghiazmă de la Bobotează

Harul Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel dat Sfinţilor Săi Ucenici şi Apostoli, zicând:

pe bolnavi mâinile veţi pune şi bine le va fi, şi printr‑înşii este dat şi nouă nevrednicilor slujitorilor Săi,

acest har, prin mine smeritul şi nevrednicul preot, să te tămăduiască pe tine, fiule şi fratele nostru cel duhovnicesc

de toată boala şi neputinţa sufletească şi trupească ce te‑a cuprins,

şi să te dăruiască Bisericii Sale întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile,

bine umblând şi făcând poruncile lui Dumnezeu, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea Sfântului Ciprian împotriva vrăjilor, farmecelor, blestemelor, descântecelor, deochiului

Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule şi Chivernisitorule a toate, Sfânt şi slăvit eşti,

Împaratul împaraţiilor şi Domnul domnilor, slavă Ţie

Tu cel care locuieşti în lumina cea nepătrunsă şi neapropiată, pentru rugăciunea mea,

a smeritului şi nevrednicului robului Tău,

depărtează demonii şi stinge viclenia lor de la robii Tăi,

revarsă ploaia la bună vreme peste tot pamântul şi fă-l să dea roadele lui, copacii şi viile să-şi dea deplin rodul lor,

femeile să fie dezlegate şi eliberate de nerodirea pântecului, acestea şi toată lumea mai întâi fiind dezlegate,

dezleagă şi toată zidirea de toate legăturile diavoleşti.

Şi dezleagă pe robuI Tău (numele) împreună cu toate ale casei lui,

de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor şi ale puterilor potrivnice.

Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul parinţilor noştri, toată lucrarea satanei,

Tu cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji şi de toate lucrările şi de toate legăturile lui,

şi distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea PreaSfântului Tău nume.

Aşa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine nevrednicul, şi dezleagă pe robul Tău (numele),

Pot fi deochiați oameni, flori, animale

de toate legăturile satanei şi dacă este legat în cer sau pe pământ,

sau cu piele de animale necuvântătoare sau cu fier sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om,

sau cu al păsărilor, sau cu al peştilor, sau prin necuraţie, sau în alt chip s-au abătut asupra lui,

sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau dacă a venit prin unghii de om,

de animal sau gheare de pasăre, sau prin şerpi (vii sau morţi), sau prin pământul morţilor,

sau dacă a venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna, în clipa aceasta, Doamne, cu puterea Ta cea mare.

Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoşti şi ştii toate,

dezleagă, sfarmă şi distruge acum, lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele),

păzeşte-l cu toţi ai casei lui de toate uneltirile diavoleşti.

Zdrobeşte cu însemnarea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Crucii Tale toate puterile potrivnice.

pustieşte, distruge şi depărtează pentru totdeauna lucrările magiei, vrăjitoriei şi fermecătoriei de la robul Tău (numele).

Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul robul Tău cu toţi ai casei mele

şi dezleagă-i de demonul de amiază, de toata boala şi de tot blestemul,

de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea,

lenea, lăcomia, neputinţa, prostia, neînţelepciunea, mândria, cruzimea,

nedreptatea, trufia, şi de toate rătăcirile şi greşelile,

ştiute şi neştiute, pentru sfânt numele Tău, că binecuvântat eşti în veci. Amin.

Sursa foto Flickr