Ianuarie: Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul

Condacul 1

Prin tine izbăvindu-ne de tot necazul, pe tine apărătorul şi fierbinte sprijinitorul nostru te rugăm, cel ce ai îndrăznire către Domnul, din toate nevoile ne slobozeşte pe noi ca să-ţi cântăm: Bucură-te, sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 3
Putere din cer, Ioane proorocule, dăruieşte nouă celor ce lăudăm înfricoşătoarea şi uimitoarea ta minune cea purtătoare de lumină şi ca aurul strălucitoare şi preamărită, că luminezi inimile credincioşilor, celor ce cu credinţă cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Condacul 7
Mare acoperitorş folositor, ca pe un turn de tărie, te-a aflat pe tine Ioane lumea, cel ce eşti mai cinstit decât toţi pământenii, şi decât toţi drepţii şi preacuvioşii şi arhiereii, că se spăimântează toţi cunoscându-ţi viaţa cea nematerialnică şi de aceea cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Condacul 13

Sfinte Ioane proorocule, dulceaţa lumii, frumuseţea cerului cea împătrit luminata, primind această rugăciune de acum, izbăveşte pe toţi din toate nevoile, şi-i scoate din chinul cel ce va să fie pe cei ce te laudă cu credinţa, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest condac se zice de trei ori.

(Fragmente din Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul)

 

Februarie: Rugăciune către Sfântul Mucenic Haralambie

Condacul 1
Alesule din ceata arhiereilor, mare mucenice Haralambie, dorind a-Ţi aduce cântări de laudă simţindu-mă nevrednic şi cu împuţinarea graiului omenesc, Tu care porţi nume întocmai cu darul dat de la Preaputernicul Dumnezeu, a fi luminător de bucurie, luminează-mi cugetul şi dă putere graiului meu ca întru bucurie să-Ţi cânt Ţie: Bucură-Te, Sfinte Haralambie, mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul 13

O, întru tot lăudate Sfinte Haralambie, primeşte de la noi aceste cântări ce cu umilinţă le aducem înaintea ta, şi ne izbăveşte pe noi din toate nevoile şi necazurile ca un bun şi de oameni iubitor. Căci deşi suntem nevrednici milostivirii tale pentru păcatele noastre cele multe şi grele, pe care le săvârşim în tot timpul vieţii noastre şi în tot ceasul, însă cunoscând bunătatea ta cea mare pe care ai arătat asupra celor ce te cinstesc pe tine, şi asupra celor ce se pocăiesc cu credinţa întru numele Domnului, năzuim cu fierbinţi lacrimi a mărturisi înaintea ta că am greşit.
De aceea, ne rugăm Ţie ca să fii mijlocitorul nostru către preaputernicul Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor noastre, pentru mântuirea noastră de toate bolile şi de toate primejdiile şi pentru întărirea noastră în credinţa cea adevărată ca să nu mai greşim.
Aşa, strălucite Sfinte, rugămu-te pe Tine ca să ne aperi pe noi de toate răutăţile, după făgăduinţa ta, căci toţi Te cinstim şi prăznuim numele Tău, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest condac se rosteşte de trei ori.

(Fragmente din Acatistul Sfântului Mare Mucenic Haralambie)

 

Martie: Rugăciune către Sfinţii 40 de Mucenici din Sevasta

Condacul 1

Apărătoarei întruniri pentru credinţă, Mucenicilor de patruzeci, care în iezerul Sevastiei s-au aruncat de închinătorii la idoli, veniţi să prăznuim cu dragoste pomenirea lor. Că vrednici sunt a ne izbăvi de toată primejdia prin rugăciuni către Dumnezeu şi să cântăm: Bucură-Te, ceată prealuminată a Mucenicilor!

Condacul 11

Când Mucenicii erau chinuiţi de ostaşi, gura lor nu înceta a rosti rugăciunea aceasta: Sufletul nostru ca o pasăre s-a izbăvit din cursa vânătorilor; cursa s-a sfărâmat şi noi ne-am izbăvit; ajutorul nostru este întru numele Domnului; şi aşa grăind şi-au dat sufletul în mâinile lui Hristos cântând: Aliluia!

Codacul 13

O, de trei ori fericită şi preanevinovată ceată a Mucenicilor! Ţie ne rugăm, grăbeşte de întăreşte credinţa noastră cu ajutorul Tău cel sfânt, ca printr-însa să dobândim cele de folos, cu mila dumnezeiască, ferindu-ne de dureri, de boli, de primejdii şi de alte răutăţi, ca împreună cu tine să cântăm: Aliluia!

Acest condac se rosteşte de trei ori.

(Fragmente din Acatistul Sfinţilor 40 de Mucenici din Sevasta)

 

Aprilie: Rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

Tu, Mare Mucenic Gheorghe, care împreună cu cei fără de trup eşti şi toate le cunoşti din timp şi carele de purtătorii de nevoinţă eşti cinstit, miluieşte-ne pe noi păcătoşii. Vino, Sfinte Gheorghe şi luminează mintea mea, pentru ca să cunosc eu păcatele ce le-am săvârşit; mişcă inima mea ca să mă hotărăsc şi să mă îndrept; ajută necredinţei şi slăbiciunei mele şi scapă-mă cu harul Tău de păcatele cele trupeşti şi sufleteşti. Totdeauna numele Tău arată înălţimea rânduielilor tale, căci după chemarea lui Dumnezeu, te-ai arătat cu cuviinţa slujitor vrednic al Cuvântului, Dumnezeu-Omului; de aceea cu laude te fericim pe tine Sfinte Gheorghe, care ai trecere în faţa lui Dumnezeu Tatăl. Binecuvântează-ne pe noi şi fă rugăciunile noastre să fie de folos. Amin

 

Mai: Rugăciunea întâi către Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena

Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, după Dumnezeu şi Maica Domnului, Voi sunteţi nădejdea noastră şi folositorii noştri. Voi ne sunteţi nouă bucurie în vremea necazului, Voi ne ocrotiţi în nevoi şi ne ajutaţi. Voi sfintelor mănăstiri şi biserici le sunteţi păzitori; pentru aceasta cădem înaintea voastră cu lacrimi, rugându-vă să nu încetaţi a ne ajuta nouă neputincioşilor, ci mijlociţi la Dumnezeu şi la preacurata Lui Maică şi pururea Fecioara Maria, ca şi pe noi să ne păzească fără prihană şi pe toţi să ne întărească în credinţă, până la sfârşitul vieţii, spre mântuirea sufletelor noastre. Amin

 

Rugăciunea a doua către Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena

Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, cei ce sunteţi mai cinstiţi decât toţi împăraţii, aleşii lui Dumnezeu, căzând înaintea voastră cu lacrimi vă rugăm: Daţi-ne mângâiere şi nouă celor ce suntem în necazuri; Voi sunteţi mijlocitori Sfintei Treimi şi puteţi să ne ajutaţi nouă. Auziţi-ne şi pe noi acum, alungaţi de la noi necazurile şi nevoile ce vin asupra noastră în această vremelnică viaţă şi vindecaţi neputinţele noastre, tămăduiţi bolile noastre, potoliţi răutatea noastră, izgoniţi pe vrăjmaşii nosştri văzuţi şi nevăzuţi. Daţi-ne nouă ca în pace şi în linişte să trăim; ajutaţi-ne nouă cu sfintele voastre rugăciuni. Pentru mântuirea sufletelor noastre faceţi-Vă milă cu noi acum, când cu frică şi cu umilinţă zicem către Voi aşa: Bucuraţi-vă, părinţii creştinilor. Amin

 

Iunie: Rugăciune către Sfinţii Petru şi Pavel

Troparul

Cei ce sunteţi între apostoli mai întâi pe scaun şezători şi lumii învăţători, Stăpânului tuturor rugaţi-Vă, pace lumii să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă.

Condacul 1

Pe cei ce împreună cu oamenii s-au arătat mai înainte îngereşte cugetând, şi acum cu îngerii fiind, cu cântări îngereşti şi lui Dumnezeu cuvioase, să lăudăm pe întâi stătătorii Apostolilor, ca pe cei ce sunt izbăvitorii sufletelor noastre, strigând: Bucuraţi-Vă Petru şi Pavele, Apostolilor!

Condacul 2

Vederea ta cea înţelegătoare curăţind-o, ai intrat în sânurile părinteşti, o, minune, şi printr-însele ai văzut, fără ochi, Petre, pe Hristos Dumnezeu împreună fără de început cu Tatăl şi cu Duhul; şi propovăduindu-L pe dânsul ai strigat: Aliluia!

Condacul 3
Trecând toată firea celor ce sunt, o, Pavele, te-ai lipit de Hristos cel iubit al tău, şi te-ai arătat împreună cu dânsul un duh, numai lui Hristos vieţuind, pe Hristos îndrăgind, pe Hristos socotindu-L răsuflare, lumină şi dragoste, cântându-I: Aliluia!

Condacul 13

O, preadulce Petre şi preaiubite Pavele, Părinţii cucerniciei noastre, primiţi această scurtă cântare, ca pe o gângurire de prunci mici, şi slavei celei veşnice învredniciţi pe cei ce viersuiesc: Aliluia!

Acest condac se zice de trei ori.

(Fragmente din Acatistul Sfinţilor Petru şi Pavel)

 

Iulie: Rugăciune către Sfântul Ilie

Nu mă lepăda de la faţa Ta şi duhul Tău nu-l lua de la mine, ci dă-mi mie bucuria mântuirii şi cu Duhul Stăpânului mă întăreşte, ca să cinstesc eu pe Domnul oştilor cereşti şi să-i cânt: “Binecuvântat eşti Tu, Dumnezeul meu”. Dinaintea Tatălui ai căpătat cinstire şi putere şi ai distrus pe iubitorii de idoli. Distruge prea sfinte Ilie şi idolii pe care necuratul încearcă să-i strecoare în duhul meu şi să mă abată de la dreapta credinţă. Cu Crucea ce Ţi-a fost dată ca sabie, loveşte Ilie pe duşmanii lăuntrici şi păzeşte-mă de păcate şi de ispite, ca să pot cinsti eu toată viaţa pe Domnul Dumnezeul nostru. Amin

 

August: Rugăciune către Sfânta Cuvioasa Teodora de la Sihla

O, preacuvioasa Maica Teodora, care din copilărie pe Hristos ai iubit şi pentru dragostea Lui în toată viaţa Ta Te-ai nevoit; multe nevoinţe şi ispite ai suferit şi în viaţa cea pustnicească, cu darul lui Dumnezeu, ai sporit. Cu mulţimea înfrânării şi a lacrimilor celor duhovniceşti sufletul Tău l-ai luminat, şi în singurătatea pustiei cu isprăvile faptelor Tale celor bune ai strălucit; pustia Sihlei cu viaţa Ta ai sfinţit şi pilda sihăstriilor te-ai făcut. Iar Preabunul Dumnezeu, la vremea cuvenită, sfinţenia vieţii tale a descoperit-o şi ca pe o comoară ascunsă lumii te-a arătat. De aceea, şi noi, nevrednicii, cu evlavie şi cu credinţă cerem sfintele tale rugăciuni şi te chemăm: Roagă-te Preaînduratului nostru Mântuitor ca şi noi, păcătoşii, în vremea vieţii noastre şi în vremea sfârşitului nostru să dobândim mila şi mântuirea Lui, spre a slăvi şi a ne închina în veacul de acum şi în cel viitor Tatălui şi al Fiului şi a Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin

 

Septembrie: Rugăciune către Sfânta Maria Născătoarea de Dumnezeu

Împărăteasa mea preabună şi nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea străinilor şi ajutătoarea săracilor, bucuria celor mâhniţi, acoperitoarea necăjiţilor, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin. Necazul meu îl ştii: dezleagă-l precum vrei, că nu am alt ajutor în afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună în afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi în vecii vecilor. Amin

 

Rugăciune de seară către Sfânta Maria Născătoarea de Dumnezeu

Preacurată şi binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, spre pătimaşul meu suflet, şi cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieţii mele, fără prihană să o trec, şi pentru tine Raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care eşti una Curată şi binecuvântată.
Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel Sfânt şi acoperitorul sufletului şi al trupului meu, iartă-mi toate câte am greşit în ziua de astăzi, şi de toată viclenia vrăjmaşului meu celui potrivnic mă izbăveşte, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu şi te roagă pentru mine păcătosul şi nevrednicul rob, ca să mă arăţi vrednic bunătăţii şi milei Preasfintei Treimi şi Maicii Domnului meu Iisus Hristos şi tuturor Sfinţilor. Amin

 

Octombrie: Rugăciune către Sfânta Parascheva

Ne închinăm lui Dumnezeu şi te cinstim pe tine, preacuvioasă Parascheva, propovăduind cu mărire şi cântări de mulţumire toate minunile tale care prin darul lui Dumnezeu şi pentru mântuirea noastră s-au făcut. Primită fă rugăciunea noastră, Sfântă, şi grăbeşte totdeauna spre ajutorul nostru, ca să cântăm cu bucurie isprăvile tale pentru slava lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut toată făptura, nu întoarce Faţa Ta de la noi păcătoşii ca să nu vină asupra-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotinţă le săvârşim. Noi suntem păcătoşi, netrebnici şi plini de răutate; iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră a păcătoşilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câştiga milostivirea prin sârguinţa cea de toate zilele, dăruieşte-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv. Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţa ferită de toată răutatea şi ne întăreşte cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim preasfânt numele Tău în veci. Amin

 

Noiembrie: Rugăciune către Sfântul Nectarie Taumaturgul

Condacul 1

Pe steaua cea nou strălucitoare a Ortodoxiei,

Pe al Bisericii nou zid de apărare,

Cu bucurie în inimi să îl lăudăm.

Slăvit fiind de lucrarea Duhului,

Izvorăşte tămăduiri şi har bogat,

Pentru aceea îi strigăm, bucură-te părinte Nectarie.

Condacul 3

Slăvită înţelepciune ai căutat-o şi ţi-ai dorit-o din tinereţile tale, şi pe Hristos L-ai rugat cu lacrimi fierbinţi ca să te împodobească cu înalta ei frumuseţe. Pentru aceea Nectarie, cu credinţă şi plecăciune strig către Domnul: Aliluia!

Condacul 5

Sfânt Ierarh te-ai arătat, în aceste vremuri de pe urmă, vrednic de cinstire, ca oarecând Sfinţii cei de demult. Căci în acelaşi chip ca şi ei viaţa ţi-ai petrecut şi slăvite minuni ai săvârşit, izbăvindu-i din toate necazurile pe cei care strigă: Aliluia!

Condacul al 13-lea

O, Preabunule părinte, luminatorul Ortodocşilor, Ierarhule al lui Hristos, Nectarie! Stând în faţa Tronului lui Dumnezeu, roagă-te neîncetat, pentru iertarea păcatelor noastre şi pentru întoarcerea noastră spre înfierea harului. Căci neîncetat către Mântuitorul strigăm: Aliluia!

Acest condac se rosteşte de trei ori.

(Fragmente din Acatistul Sfântului Nectarie Taumaturgul)

 

Decembrie: Rugăciune către Sfântul Ierarh Nicolae

O, Sfinte Părinte Nicolae, mare făcător de minuni, ocrotitorul şi dăruitorul celor nevoiaşi, pe cei ce cu bună nădejde aleargă la tine, grăbeşte a-i ajuta. Sprijinitor fi turmei lui Hristos împotriva lupilor care umblă să o prade şi tot sufletul de creştin păzeşte-l prin sfintele tale rugăciuni, ca unul ce eşti măsura în veac a sfinţeniei drept măritoare. Şi, precum ai miluit pe cei trei bărbaţi ce şedeau în temniţă, izbăvindu-i de mânia împăratului şi de ascuţişul sabiei, aşa mă miluieşte şi pe mine, care cu mintea, cu cuvântul şi cu lucrul mă aflu în bezna păcatelor, ca să nu cad sub mânia lui Dumnezeu şi sub veşnica osândă.

Aşa, Sfinte Nicolae, fi reazăm puţinătăţii mele, ca la soliile tale să primesc de la Hristos îndurătorul viaţa lină şi curată în veacul acesta, iar în veacul de apoi printre cei de-a dreapta lui Dumnezeu să mă număr, cu îngerii şi cu sţinţii preamărind pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh. Amin

 

Photo credit: Gusjer / Foter / CC BY