Rugăciunea pentru mântuirea sufletelor și iertarea păcatelor

Dumnezeul meu, cred întru Ține și mă rog Ție, întărește-mi credința! Te iubesc, sporește-mi dragostea!

Mă pocăiesc, fă-mi căința să prisosească! Te slăvesc că pe întâiul meu început!

Te doresc că pe cea mai înaltă dorință a mea! Îți mulțumesc că Binefăcătorului meu cel veșnic! Te chem că pe puternicul meu ajutor

Dumnezeul meu, binevoiește și povățuiește-mă cu înțelepciunea Ta, călăuzește-mă cu dreptatea Ta, mângâie-mă cu milostivirea Ta, apăra-mă cu puterea Ta

Îți închin, o, Dumnezeule, gândurile, faptele, suferințele mele, că în viitor să mă gândesc la Tine, să grăiesc de Tine, să lucrez după voia Ta, să sufăr pentru Tine

Doamne, eu voiesc ceea ce voiești Tu, pentru că Tu voiești să mă supun voii Tale și făgăduiesc să fac ceea ce voiești Tu

Beneficiile postului negru pentru sănătate

Rugăciunea pentru mântuirea sufletelor

Te rog cu umilință, luminează-mi mintea, oțelește-mi voia, curățește-mi trupul și-mi sfințește sufletul!

Dumnezeule preabun, ajută-mă să mă curățesc de greșalele trecute, să biruiesc ispitele viitoare și să lucrez cuvintele virtuții

Umple inimă mea de dragoste pentru bunătatea Ta, de ură pentru greșalele mele, de râvnă pentru binele aproapelui și de defăimare pentru deșertăciunile lumii

Fă-mă să fiu supus mai-marilor mei și cu dragoste către cei mai mici, credincios prietenilor și iertător vrăjmașilor mei

Vino, Atotputernice, întru ajutorul meu, că să biruiesc cele șapte păcate de căpetenie, care sunt pricină tuturor păcatelor

Să biruiesc mândria prin smerenie creștinească, iubirea de argint prin milostenie, invidia prin dragoste și bucurie
pentru binele aproapelui, desfrânarea prin înfrânare și curăție, lăcomia prin cumpătare, mânia prin răbdare, lenea prin bărbăție creștinească.

Asemenea să biruiesc și toate celelalte păcate și patimi ce izvorăsc din acestea

Și-mi dă virtuțile creștinești: credința, nădejdea și dragostea

Dumnezeul meu, fă-mă înțelept întru lucrările mele, curajos în primejdii, răbdător în nenorociri și smerit în propășire

Rugăciunea pentru ajutor la examene este grabnic ajutătoare

Nu mă lasă să uit vreodată a fi cu luare-aminte la rugăciuni și în biserică, cumpătat la masă, repede la împlinirea datoriilor și statornic în hotărâri

Doamne, insuflă-mi grijă să am totdeauna conștiință dreaptă, înfățișare cuviincioasă, vorbire folositoare și purtare în bună rânduială

Dă-mi harul Tău, că să mă deprind a-mi stăpâni totdeauna patimile, a mă învrednici de darurile Tale, a păzi legea Ta și a merită mântuirea

Dumnezeul meu, fa să cunosc cât de mici sunt bunătățile pământești și cât de mari sunt cele cerești, cât de scurt este timpul acestei vieți și cât de nemărginită este veșnicia

Ajută-mi să fiu întotdeauna gata de moarte și să nu mă cutremur de judecată Ta, să scap de chinurile cele veșnice și să dobândesc raiul prin lisus Hristos, Domnul nostru. Amin.

Sursa foto

Save