A trecut la cele veșnice în noaptea zilei de 8 noiembrie 1920, fiind înmormântat în ctitoria să, din insulă Eghina: Mănăstirea Sfântă Treime. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Nectarie în ziua de 9 noiembrie.

Printre nenumăratele daruri primite de la Dumnezeu, Sfântul Nectarie a fost preaslăvit și cu darul facerii de minuni. Este considerat făcător de minuni încă din timpul vieții, fiind recunoscut că aduce vindecare bolnavilor de cancer, dar și că ascultă rugăciunile femeilor care nu pot avea copii.

Pentru nenumăratele minuni pe care le-a făcut și încă le mai face Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Nectarie, acesta din urmă a fost numit „Taumaturgul”, adică „Vindecătorul”.

Sfântul Ierarh Nectarie este socotit de mulți sfântul vremurilor noastre, sfântul smeritei-cugetări și al îndelungii-răbdări, al nevoinței, al dragostei și al înțeleptelor sfaturi duhovnicești.

Cinstit de toată creștinătatea ortodoxă, dragostea pentru acest sfânt depășește însă granițele ortodoxiei. Mulți oameni de alte credințe au fost atinși la inimă de pilda vieții lui, lăsându-se mai apoi călăuziți la limanul cel mântuitor al ortodoxiei.

Iată care sunt cele mai puternice rugăciuni către Sfântul Nectarie, vindecătorul și făcătorul de minuni!

Rugăciunea către Sfântul Ierarh Nectarie

Cum bine știți rugăciunea tămăduitoare la Sfântul Nectarie face minuni. Mai jos ti-am pregătit două variante ale rugăciunii către Sfântul Ierarh Nectarie, pe care le poți rosti în vreme de răstriște.

Rugăciuni Sf Nectarie – Varianta 1:

”Sfinte Nectarie, făcătorule de minuni, omule al lui Dumnezeu. Împlinirea năzuințelor Duhului; Pastorule și liman dumnezeiesc, lucrătorul viei celei de taină a lui Hristos, credincios și sârguincios, care că un rob credincios al lui Dumnezeu și săvârșitor al tainelor Acestuia ai fost învrednicit de către Acesta cu darurile facerii de minuni și al vindecărilor. Mulți sunt cei care au luat vindecare de la ține, cercetând cu credința și evlavie preacinstitele tale moaște ; cei necăjiți, suferinzi de multe boli, mâhniri, supărări, nenorociri și primejdii. Alții departe găsindu-se, neputând să vina cu trupul, dar crezând că darurile Atotputernicului Dumnezeu dăruite prin intermediul sfinților Săi nu numai celor din apropiere, ci și celor de pe mare departe îi ajunge și îi ajută, luând fiecare dăruirea după cererea să.

Deoarece noi suntem robi netrebnici ai lui Dumnezeu și ne găsim în mare mâhnire, primejdie și supărare, căci văzuți și nevăzuți vrăjmași, dinăuntru și din afară, că fiarele sălbatice, ziua și noaptea viclenesc împotrivă scumpei Mirese a lui Hristos, curăței și Una Sfântă Duhovnicească și Apostoleasca Biserică pentru a o dărâma și a o face nevăzută. Preaalesule Păstor al lui Hristos, noi, oile cele cuvântătoare, pentru care Hristos sângele Sau l-a vărsat, îți cerem să îi izgonești și să-i împrăștii. Și de vreme ce nu suntem vrednici, pentru multele noastre păcate, că din gurile noastre murdare și buzele necurate a ne rugă Preaiubitorului de oameni și Preamilostivului Dumnezeu și Tata pentru dezlegarea cererilor și necazurilor noastre, a supărărilor care mereu ne însoțesc, te implorăm cu durere, cu inimă înfrântă, cu suspinuri și cu lacrimi să mijlocesti împreună cu Preasfânta Maica a lui Dumnezeu și cu toți sfinții să fim izbăviți din multele primejdii, noi, păcătoșii și nevrednicii. Noi, prin multele și nenumăratele păcate și cu nemulțumirea noastră L-am mâniat pe Preabunul și Preainduratorul Dumnezeu și Părintele nostru Ceresc, și va veni la noi și pentru nerecunoștință noastră va fi nu Dumnezeu Multmilostiv și Îndurător, ci Dumnezeul Judecător, spre a ne pedepsi și a ne răsplăti după faptele noastre.

Credem și nădăjduim că mijlocirea tuturor sfintiIor și a Preasfintei Maici a lui Dumnezeu va îmblânzi față Acestuia și-L va înmuia, va îndepărta cursele vazutilor și nevăzuților vrăjmași, va împrăștia dorințele lor nelegiuite și ne va izbăvi pe noi din toată primejdia, căci ‘‘mult poate rugăciunea dreptului cea cu osardie’’ și ‘‘mult poate rugăciunea Maicii spre îmblânzirea Stapanului’’. Va transformă mâhnirea noastră în bucurie și desfătare și vom cântă împreună cu Sfinții Apostoli, mucenici, mărturisitori și cu toți sfinții ‘‘aceasta este biruința și biruitoarea lumii, credința noastra’’, și că profetul David: ‘‘Cine este Dumnezeu mare că Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu, Care faci minuni. Minunat este Dumnezeu întru sfinții săi!’’

Să-i cântăm și să-i lăudăm, să mulțumim Maicii Domnului, cea care ne-a eliberat, Grabnic ascultătoarea, Nădejdea și Mântuirea poporului nostru, Maicii noastre duhovnicești, în psalmi și cântări duhovnicești. ‘‘Aparatoare Doamnă, pentru biruința, izbăvindu-ne din nevoi, mulțumiri aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci că ceea ce ai stăpânire nebiruita, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile, că să strigăm ție: Bucură-te, Mireasă, pururi Fecioară! Amin.’’

Rugăciuni Sf Nectarie – Varianta 2:

”O, preasfinte și întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, pri­mește a­ceastă puțină rugăciune de la noi, nevred­nicii robii tăi, căci către tine, ca la un ade­vărat izvor de tămăduiri și grabnic fo­lo­sitor și ajutător prea­minunat scăpând și către sfânt chipul icoanei tale privind, cu la­crimi fier­binți ne rugăm ție: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia și ticăloșia noastră. Vezi rănile sufletelor și ale trupurilor noastre. Ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe Nectarie, grăbește de ne ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și ne sprijinește pe noi, robii tăi. Ia aminte la sus­pinele noastre și nu ne trece cu ve­derea pe noi, ticăloșii și scârbiții, că știm, sfinte al lui Dumnezeu, că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare cine a năzuit la ajutorul tău și cu credință ți s-a rugat nu a rămas nea­jutat. Că cine te-a chemat întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine, în dureri fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai ușurat suferința?

Minunile și ajutorul tău ne-au făcut și pe noi, ticăloșii și scârbiții, să te chemăm să ne vii în ajutor. Știm, o, alesule ierarh, de mulți­mea tă­mă­duirilor pe care le-ai făcut, nou doc­tor fără-de-arginți arătându-te. Nu cu­noaș­tem nici sufe­rință și nici durere pe care să nu le poți alina.

Nu cunoaștem nici o boală căreia tu să nu îi poți aduce tămăduire, dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci și pe mulți bol­navi i-ai ajutat să se întărească în credință și în răbdare, și să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor.

Îngenunchind, ne rugăm ție, Sfinte Ie­rarhe Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, Cel Ce n-a trecut cu vederea rugă­ciunile tale cele jertfelnice, ci te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri.

Către Acela roagă-te, ca să fim și noi ajutați și miluiți cu rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăviți, ca să binecu­vântăm pe Dum­nezeu Cel în Treime lăudat, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

Rugăciuni Sf Nectarie – rugciunea pentru întreaga lume

Dacă treci printr-o perioadă destul de grea a vieții tale, dacă suferi de vreo boala, rugăciunea poate fi de ajutor. În cazul în care nu ai găsit ajutor la medici, cancerul se vindecă sub binecuvântarea Sfântului Nectarie. De aceea rugăciunea către Sfântul Nectarie pentru întreaga lume te poate salva.

”Doamne Iisuse Hristoase, Ţie ne închinăm şi Ţie îţi mulţumim din adâncul inimii, pentru că, din dumnezeiasca Ta dragoste, ne-ai dăruit nouă mulţime mare de sfinţi, ca să ne fie nouă pilde, ca să mijlocească şi să se roage pentru noi, şi, prin lucrările lor minunate, prin viaţa şi minunile lor, să slăvească preacinstitul şi de mare cuviinţă Numele Tău.

Binecuvântează, Doamne, praznicul acesta pe care îl săvârşim astăzi spre cinstirea sfântului, slăvitului Părintelui nostru, Nectarie, Episcopul Pentapolei, făcătorul de minuni.

Tu, Doamne, cel ce întru sfinţi te odihneşti, învredniceşte-ne ca Sfântul Nectarie să se facă nouă scară, pe care suindu-ne să ne apropiem de Tine, şi să luăm de la Tine Harul Tău, mila Ta cea mare, şi dumnezeiasca Ta binecuvântare.

Primeşte, Preasfinte Stăpâne, mijlocirile şi rugăciunile Sfântului Părintelui nostru Nectarie, pentru că, fiind noi nevrednici să ne rugăm nemijlocit Ţie, veşnicul Împărat al slavei, alergăm către Sfântul nostru apărător, Nectarie, zicându-i:

Sfinte al lui Dumnezeu Nectarie, cel tare în credinţă şi pildă de răbdare şi stăruinţă, de smerită-cugetare şi nerăutate, cu evlavie cinstim sfânta ta pomenire şi te rugăm pe tine, cel ce cu nedreptate ai fost defăimat și cumplit ai fost încercat în prigoane și în izgonirea din Alexandria, iartă-i pe prigonitorii tăi ce s-au mutat din lumea aceasta, iar pe noi apără-ne și păzește-ne de tot răul și alunecarea.

Mijlocește, Sfinte Nectarie, către Domnul Dumnezeu, pentru întărirea și propășirea Patriarhiei României, a Întâistătătorului acesteia, a clerului și a turmei sale.

Roagă-te, Sfinte al lui Dumnezeu, ca Domnul și Mântuitorul și Izbăvitorul nostru să-i întărească în credința ortodoxă prin dumnezeiasca Sa putere și al Său har pe cei mici și pe cei mari; să-i călăuzească pe cei tineri și să-și reverse cu îmbelșugare bunătățile Sale peste poporul nostru.

Sfinte al lui Dumnezeu Nectarie, Tu care cu atâta evlavie ai cinstit-o pe Preasfânta Fecioară Maria, Maica Domnului nostru, fă-te rugător smerit al ei, ca să acopere și să apere poporul nostru și să aducă în lumea întreagă pace, bună înțelegere și dragoste, spre slava numelui Preasfintei Treimi. Amin.”

Rugăciuni Sf Nectarie – Acatistul Sfantului Nectarie

Acatistul Sfantului Nectarie este o rugăciune care atunci cand este rostită cu credință, se face adevărat balsam peste rănile sufletești ale celor ce merg pe calea pocăinței, Sfântul Nectarie mijlocind pentru ei fără preget la tronul dumnezeirii. Sunt foarte multe povești ale credincioșilor în care acest sfânt le-a venit în ajutor, cazuri în care Sfântul Nectarie i-a ajutat să devină părinți și multe alte minuni. Acatistul Sfantului Nectarie se citește obligatoriu în picioare sau stând în genunchi, după rostirea rugăciunilor începătoare.

Rugăciunile începătoare:

”Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților, miluiește-ne pe noi. Amin.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le plinești; vistieria bunătăților, și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea, și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. De 3 ori.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Și acum și pururea și în vecii vecilor.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește, de 3 ori.

Slavă… Și acum…

Tatăl nostru Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău; vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa si pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Amin.”

Condacul 1:

”Apărătoare Doamnă…

Rar, și cu glas dulce. După care citesc cu trezvie, cu evlavie, cu luare aminte și cu umilință icoasele și condacele următoare.

Pe astrul cel nou-luminător al Ortodoxiei, și pe-al Bisericii nou zid de apărare, întru bucuria inimii să-l lăudăm, căci slăvit fiind cu lucrarea Duhului, izvorăște harul cel bogat al tămăduirilor, celor ce strigă: Bucură-te, Părinte Nectarie.”

Icosul 1:

”Om de cele cerești cugetător te-ai arătat în lume Nectarie, arhiereule al lui Hristos, căci ai petrecut viață neprihănită; curat, cuvios și de-Dumnezeu-însuflat, întru toate dăruit; pentru aceasta, de la noi auzi unele ca acestea:

Bucură-te, prin care cei credincioși se înalță,

Bucură-te, prin care vrăjmașii se minunează;

Bucură-te, a înțelepciunii cupă aurită,

Bucură-te, furtună împotriva răutății nou-pornită;

Bucură-te, sfânt lăcaș al dumnezeieștii lucrări,

Bucură-te, carte de-Dumnezeu-întipărită a viețuirii celei noi;

Bucură-te, că în zilele noastre cu sfinții din vechime te-ai întrecut,

Bucură-te, că de cele materiale înțelepțește te-ai osebit;

Bucură-te, al credinței semn de biruință strălucitor,

Bucură-te, al harului cucernic mijlocitor;

Bucură-te, prin care Biserica se slăvește,

Bucură-te, prin care insula Eghina se veselește;

Bucură-te, Părinte Nectarie.”

Condacul al 2-lea:

”Cu ochii minții, încă de tânăr, cercetat-ai dumnezeiasca rază; de care sufletul fiindu-ți răpit, lumina dumnezeieștilor porunci ai urmat, cuvioase, din tinerețe cântând lui Hristos: Aliluia.”

Icosul al 2-lea:

”Călăuzit de frica lui Dumnezeu, de cele dumnezeiești cugetătorule, ai ajuns în Cetatea lui Constantin, în care cugetând la cele de sus, te-ai arătat plin de cugetare dumnezeiască, veselindu-i cu cuvintele tale pe cei ce îți strigă ție unele ca acestea:

Bucură-te, viță a veșniciei,

Bucură-te, nectar al ambroziei;

Bucură-te, al Mântuitorului slujitor însuflat,

Bucură-te, că părinților de demult ai urmat;

Bucură-te, piatra cea nou-sculptată a zidirii cugetătoare,

Bucură-te, cununa cea nou-împletită a Bisericii dreptslăvitoare;

Bucură-te, că ai apărut în lume ca un trandafir nou-înflorit,

Bucură-te, că te-ai arătat oamenilor ca un dar de la Dumnezeu primit;

Bucură-te, nou astru al credinței norodului,

Bucură-te, făclie a slavei Ziditorului;

Bucură-te, cameră de taină a obiceiurilor cerești,

Bucură-te, pecete a cinstitelor virtuți îngerești,

Bucură-te, Părinte Nectarie.”

Condacul al 3-lea:

”Slava înțelepciunii din toată inima râvnind-o și căutând-o din tinerețile tale, pe Hristos L-ai rugat cu lacrimi fierbinți ca să te împodobească cu frumusețea ei; și aflându-ți dorirea, Nectarie, cu credință ai strigat: Aliluia.”

Icosul al 3-lea:

”Te-ai bucurat cu sufletul, ca părinții cei de demult Vasilie și Grigorie, de dobândirea învățăturilor la Athena. Pentru aceea, plini de bucurie înaintea harismelor tale, îți strigăm așa:

Bucură-te, fiu al cereștii lumini,

Bucură-te, dulce pom al bunei-cinstiri;

Bucură-te, că ai biruit înșelăciunea celor lumești,

Bucură-te, că cele dumnezeiești nu ai încetat să dorești;

Bucură-te, minte de-Dumnezeu-purtătoare, plină de înțelesuri dumnezeiești,

Bucură-te, cărbune al Dumnezeiescului Duh, foc aprins al cugetării creștinești;

Bucură-te, cel ce viață neîntinată ai viețuit,

Bucură-te, cel ce înșelăciunea lui Veliar ai strivit;

Bucură-te, cel ce iubirea lui Hristos ai primit,

Bucură-te, cel în care binele a înflorit;

Bucură-te, noul zid de sprijin al celor credincioși,

Bucură-te, săgeată vătămătoare a celor dușmănoși;

Bucură-te, Părinte Nectarie.”

Condacul al 4-lea:

”Cu râvna cea dumnezeiască a Cuvioșilor Părinți, dorind viața cea asemenea Îngerilor, în Hios ai îmbrăcat cereasca schimă a monahilor, și pe vrăjmașul l-ai despuiat, pururea cântând Domnului: Aliluia.”

Icosul al 4-lea:

”Auzit-a Arhiereul Cel dintru înălțime rugăciunea ta, strigat-ai către Dânsul din toată inima ta. De aceea, degrabă a liniștit apele mării și furtuna a potolit. Văzând acestea, cei ce au fost salvați prin rugăciunile tale, cu mulțumire și credință îți cântă unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce de la Dumnezeu ne-ai fost trimis vindecător;

Bucură-te, izvor nesecat al minunilor;

Bucură-te, astrul cel nou al Bisericii, prealuminat;

Bucură-te, că în ceata Sfinților ai intrat;

Bucură-te, vas neprețuit al darurilor cerești;

Bucură-te, grădină înflorită a fericitelor virtuți îngerești;

Bucură-te, cel ce furtuna mării o liniștești;

Bucură-te, că strigătul hulitorilor îl potolești;

Bucură-te, noule ales al lui Hristos;

Bucură-te, al virtuților grădinar cuvios;

Bucură-te, iubitorule de viață duhovnicească;

Bucură-te, cel ce ai fost răsplătit cu bucuria cerească;

Bucură-te, Părinte Nectarie.”

Condacul al 5-lea:

”Sfânt Ierarh te-ai arătat, în aceste vremuri de pe urmă, vrednic de cinstire ca oarecând sfinții cei de demult. Căci în același chip ca și ei viața ți-ai petrecut și slăvite minuni ai săvârșit, izbăvindu-i din toate necazurile pe cei care cântă: Aliluia!”

Icosul al 5-lea:

”Arhiereu înțelept, ales de Dumnezeu te-ai arătat cu adevărat în țara Egiptului, păstor luminat al Pentapolisului, aler­gând, ca oarecând marele Pavel, spre viața în Hristos. De aceea, și cei credincioși, cunoscând virtuțile tale, cu glas de bucurie cântă unele ca acestea:

Bucură-te, a cetății mărire;

Bucură-te, a evlaviei fire;

Bucură-te, cel asemenea cuvioșilor pustiei;

Bucură-te, podoaba cea nouă a preoției;

Bucură-te, vas al blândeții și tezaur al iubirii;

Bucură-te, dătător al păcii și izvorâtor al milei;

Bucură-te, că Bisericii te-ai arătat strălucitor;

Bucură-te, că celor cuvioși te arăți îndrumător;

Bucură-te, chip al trăirii celei neprihănite;

Bucură-te, candelă a îndumnezeirii primite;

Bucură-te, arhiereu desăvârșit, care celor înalte slujești;

Bucură-te, cuvântător neîntrecut al celor dumnezeiești;

Bucură-te, Părinte Nectarie.”

Condacul al 6-lea:

”Văzut-au creștinii din toată Biserica Egiptului că ești un adevărat propovăduitor al Evangheliei. Pentru aceea, mulțimea credincioșilor, ce ascultau cuvântul învățăturii tale, gândeau că au dobândit un nou Părinte Sfânt, care cu putere învață. Și împreună cu tine nu încetau să cânte Domnului: Aliluia!”

Icosul al 6-lea:

”Strălucit-ai și în pământul elen, asemenea unui nou apostol, luminând inimile credincioșilor cu focul sfintelor învă­țături și cu razele vieții tale, Sfinte Nectarie. Pentru aceasta, luminați fiind și noi de strălucirea ta, îți cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, luminător al Bisericii Domnului;

Bucură-te, trâmbița cea tare a adevărului;

Bucură-te, cel ce ai avut râvna Apostolilor;

Bucură-te, izvor al harului și al vindecărilor;

Bucură-te, orator îndumnezeit al cuvintelor vieții;

Bucură-te, că pline de har sunt omiliile tale, înțelept al cetății;

Bucură-te, cel ce cureți sufletele de robia patimilor;

Bucură-te, că potolești pornirile cele rele ale inimilor;

Bucură-te, mare învățător al credincioșilor;

Bucură-te, ascet tare, lui Hristos următor;

Bucură-te, că mulți creștini ai îndrumat;

Bucură-te, că sufletele, spre Hristos le-ai îndreptat;

Bucură-te, Părinte Nectarie.”

Condacul al 7-lea:

”Mare între Ierarhi și înțelept între învățători, dar și smerit ascet al lui Hristos n-ai încetat a fi, Sfinte Ierarhe Nectarie. De aceea, părinte duhovnicesc al celor ce se pregăteau pentru slujirea preoțească ai fost chemat. Cu ei împreună, te slăvim și cântăm: Aliluia!”

Icosul al 7-lea:

”Nectar al dreptății și fruct de viață sfântă, căii dumnezeiești ai urmat și norului duhovnicesc, iar pe noi, cei aflați la vremuri de strâmtoare, neîncetat ne-ai izbăvit. Pentru aceasta, sufletele noastre se bucură, când îți cântă ție unele ca acestea:

Bucură-te, cărare a bucuriei;

Bucură-te, adiere a veșniciei;

Bucură-te, cel ce izvorăști apele harului;

Bucură-te, cel ce ai pecetluit gura balaurului;

Bucură-te, primăvara sfințeniei, ce alungi iarna din gând;

Bucură-te, strălucire ce luminezi întunericul cel adânc;

Bucură-te, cel ce încurci gândurile celor păcătoși;

Bucură-te, cel ce bucuri inimile celor credincioși;

Bucură-te, sprijin al dreptmăritorilor;

Bucură-te, nimicitor al ereziilor;

Bucură-te, căderea defăimătorilor;

Bucură-te, vindecător al bolnavilor;

Bucură-te, Părinte Nectarie.”

Condacul al 8-lea:

”Străine minuni, Părinte, izvorăsc din mila ta cea mare și îi ridică pe cei aflați în dureri. De aceea, și la sfânta ta mănăstire, fără încetare sosește mulțime de lume, cerând vindecarea și izbăvirea de boli, cântând neîncetat: Aliluia!”

Icosul al 8-lea:

”Liman izbăvitor, în insula Eghina, este mănăstirea ta, Sfinte. Aici, sufletele monahiilor le-ai condus duhovnicește spre mântuire și le-ai îndreptat cu înțelepciune spre Hristos. Pentru aceasta, neîncetat se vor ruga, către tine zicând:

Bucură-te, a minții sfântă lucrare;

Bucură-te, ocean de răbdare;

Bucură-te, chip viu al smereniei;

Bucură-te, tezaur sfânt al curăției;

Bucură-te, candelă a nevinovăției și chivot al nepătimirii;

Bucură-te, locaș al virtuților și chivot al cumpătării;

Bucură-te, că spre Dumnezeu călăuzești mănăstirea ta;

Bucură-te, că toată puterea și râvna ți-ai pus pentru ea;

Bucură-te, al Eghinei strălucit veghetor;

Bucură-te, că îndată credincioșilor le dai ajutor;

Bucură-te, că pe mulți din primejdii i-ai salvat;

Bucură-te, că pe amăgitorul în prăpastia cea adâncă l-ai aruncat;

Bucură-te, Părinte Nectarie.”

Condacul al 9-lea:

”Pline de har sfânt și de bună mireasmă duhovnicească sunt Sfintele tale Moaște. Mirul ce izvorăște din ele bine înmiresmează, nu doar sfânta ta mănăstire, ci și întreaga insulă a Eghinei, sfințindu-i pe aceia care nu încetează a cânta: Aliluia!”

Icosul al 9-lea:

”Sfintele tale Moaște sunt izvorâtoare de har și de bogate daruri cerești. Mulțime de bolnavi sunt vindecați și cei slăbănogi îndreptați. De aceea și noi, împreună cu dânșii, cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, scăldătoarea vindecărilor;

Bucură-te, dezlegarea suferințelor;

Bucură-te, cel ce degrabă alergi în ajutor;

Bucură-te, că în vis sau în chip tainic te arăți tuturor;

Bucură-te, fântână ce părintească iubire izvorăști;

Bucură-te, liman al bucuriei sufletești;

Bucură-te, că de îngrozitorul cancer pe mulți i-ai vindecat;

Bucură-te, că demonilor rană de mult plâns le-ai dat;

Bucură-te, cel ce trufia înțelepciunii lumești ai îngenunchiat;

Bucură-te, că în chip minunat pe credincioși i-ai ajutat;

Bucură-te, podoaba de mult preț a ierarhilor;

Bucură-te, cel ce luminezi mintea neștiutorilor;

Bucură-te, Părinte Nectarie.”

Condacul al 10-lea:

”Ajutor și acoperitor te numesc toți credincioșii care s-au îndulcit de hrana binefacerilor tale. Căci, dintre cei ce te-au chemat cu credință, nici unul nu a rămas nemângâiat prin harul tău. De aceea, toți cu bucurie cântă: Aliluia!”

Icosul al 10-lea:

”Vestea minunilor tale s-a răspândit pretutindeni, purtătorule de Dumnezeu. Iar tu, și celor de departe degrabă le-ai venit în ajutor, salvându-i de primejdii și de necazuri. De aceea, către tine aleargă zicând:

Bucură-te, că Mare ai fost numit între Părinți;

Bucură-te, că loc de cinste ai între sfinți;

Bucură-te, că la fel cu cei de demult ești lăudat;

Bucură-te, că între Sfinții Părinți ai fost încununat;

Bucură-te, triumf al credinței, zid de apărare al creștinilor;

Bucură-te, izvor al harului, rușinarea necredincioșilor;

Bucură-te, cel ce ne descoperi slava adevărului;

Bucură-te, cel ce amuțești gura păcătoșilor;

Bucură-te, bucuria și puterea credincioșilor;

Bucură-te, sprijinul și întărirea sufletelor noastre;

Bucură-te, cel prin care Hristos se slăvește;

Bucură-te, cel prin care diavolul se stârpește;

Bucură-te, Părinte Nectarie.”

Condacul al 11-lea:

”Cântări de mulțumire nenumărate îți înălțăm ție, Sfinte, noi cei ocrotiți sub acoperământul tău. Căci, în toate ne­cazurile noastre, degrabă ai venit să ne alungi tristețea. De aceea, cu ajutorul tău, Îl slăvim pe Hristos cântând: Aliluia!”

Rugăciuni Sf Nectarie

Icosul al 11-lea:

”Ai ars zelul demonilor, cu flăcările minunilor tale și cu osârdie ai venit în ajutorul credincioșilor. În suferințe grele, le-ai stins durerea și de mulțime mare de boli i-ai vindecat. Pentru aceea, cu evlavie rostesc unele ca acestea:

Bucură-te, vindecătorul bolnavilor;

Bucură-te, spaima demonilor;

Bucură-te, că pe cei chinuiți de friguri i-ai vindecat;

Bucură-te, că pe slăbănogi i-ai îndreptat;

Bucură-te, cel ce cu apă ai umplut fântâna secată;

Bucură-te, că ai binecuvântat Eghina, prin rugăciune neîncetată;

Bucură-te, că prin tine, mila lui Dumnezeu se arată;

Bucură-te, cel ce seceta ai oprit și ai dat ploaie bogată;

Bucură-te, izvorul harului nesecat;

Bucură-te, stea care pe toți i-ai luminat;

Bucură-te, cel ce al mănăstirii iscusit duhovnic te-ai arătat;

Bucură-te, că de la monahii imne de laudă auzi neîncetat;

Bucură-te, Părinte Nectarie.”

Condacul al 12-lea:

”Harul Mângâietorului cu bogăție se re­varsă prin sfintele tale Moaște și, asemenea unui izvor nesecat, adapă su­fletele chinuite și vindecă bolile trupești ale celor ce cântă ne­în­cetat către Domnul: Aliluia!”

Icosul al 12-lea:

”Cântând împreună cu cetele cele îngerești imnul Treimii Celei Întreit Sfinte, privește dintru înălțime și spre noi, păcătoșii, și cu milostivirea ta cea mare, nu înceta să ne ajuți pe cei ce cu credință cântăm către tine unele ca acestea:

Bucură-te, fiu al Silivriei;

Bucură-te, slava Bisericii;

Bucură-te, mândria Eghinei;

Bucură-te, păzitorul Eladei;

Bucură-te, chip și model de cucernic ierarh;

Bucură-te, pavăză și scăpare pentru orice monah;

Bucură-te, luceafărul cel nou al Bisericii;

Bucură-te, darul prin care se întăresc cei cucernici;

Bucură-te, cel prin care patimile se curățesc;

Bucură-te, că oamenii prin tine pe Dumnezeu Îl slăvesc;

Bucură-te, apărător neobosit al credincioșilor;

Bucură-te, grabnic mijlocitor către Creator;

Bucură-te, Părinte Nectarie.”

Condacul al 13-lea:

”O, preabunule părinte, luminător al ortodocșilor, ierarhule al lui Hristos, Sfinte Nectarie! Stând în fața Tronului lui Dum­nezeu, roagă-te neîncetat, pentru iertarea păcatelor noastre și pentru întoarcerea noastră spre înfierea harului. Căci neîncetat către Mântuitorul cântăm: Aliluia!” (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi iarăși zicem Icosul 1 și Condacul 1.

Citește și:

Rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile primite de la sfinți

Sfântul Nectarie aduce vindecarea cancerului și ne ușurează viața

Rugăciuni pentru sănătate mai puțin cunoscute, cu efecte miraculoase