Oricât am fi de obosiți după o zi lungă de muncă sau moleșiți din cauza unei mese copioase, nu trebuie să renunțăm la rugăciunea de seară. Oricâte piedici am avea, din partea trupului, a oamenilor sau a ispitelor diavolului, nu trebuie să ne culcăm fără rugăciune.

Părintele Arsenie Boca spunea că: „Rugăciunea este cheia raiului, ea deschide porţile harului divin. Rugăciunea este un gaj, o garanţie a imortalităţii, căci cel ce vorbeşte cu Dumnezeu cu toată sinceritatea, devine mai tare ca moartea, sufletul lui devine nemuritor, iar corpul lui va reînvia în mod glorios”.

În rugăciunea de seară ne întâlnim în primul rând cu noi înșine, și apoi cu Dumnezeu, Cel Care ne-a ajutat să trecem ziua cu bine și ne-a păzit nevătămați.

De aceea, aceste rugăciuni de seară au un rol important în sporirea noastră duhovnicească, iar aceata aduce alinare și liniște oricărui creștin credincios dacă este spusă cu convingere și cu gândul numai la izbăvirea de cel rău, sub orice formă a sa.

Prin cercetarea lăuntrică pe care o facem seara asupra gândurilor, dorințelor, faptelor și cuvintelor noastre de peste zi, ajungem să ne cunoaștem patimile, neputințele și slăbiciunile. După ce conștientizăm unde am greșit, urmează mărturisirea lor sinceră înaintea lui Dumnezeu, sau „spovedania” noastră tainică prin care ne căim și cerem iertare de la Dumnezeu.

Prin această mărturisire sinceră, conștiința noastră se deprinde cu recunoașterea mișcărilor pătimașe din noi și totodată cu aplecarea spre pocăință, smerenie și rugăciune.

Iată mai jos cea mai puternice rugăciuni de seară, cu efect imediat dacă le rostești înainte de culcare, care să te apropie de Dumnezeu și de o liniște sufletească necesară unui somn odihnitor.

Rugăciuni de seară în 4 trepte

Rugăciunea de seară în 4 trepte este o rugăciune puternică și fiecare treaptă trebuie rostită ca la carte pentru ca aceasta să aibe efect. Iată care este rugăciunea de seară în 4 trepte:

Prima treaptă

„Doamne, îţi mulţumesc şi te binecuvântez pentru că astăzi…” şi spui ce motive ai să-i mulţumești şi să-l binecuvântezi pe Dumnezeu pentru ziua respectivă, încheind cu „Amin!”.

A doua treaptă

„Doamne, ajută-mă să iert cum ierţi Tu, vino Tu în mine şi iartă pe…” şi îi spui pe cei pe care îi ai a-i ierta pentru ziua respectivă, care ți-au greşit ție și familiei tale în ziua respectivă, încheind cu „Amin!”.

A treia treaptă

„Doamne, iartă-mă pe mine pentru că…” și spui ce crezi că ai greșit cu fapta sau cu gândul și de-abia după aceea zici așa: „Și pentru astea iartă-mă, Doamne, pe mine așa cum și eu iert greșiților mei pentru că aşa ne înveți Tu, Doamne Dumnezeul nostru, în rugăciunea de căpătâi «Tatăl nostru». Amin!”.

A patra treaptă

„Doamne ajută-mă, că mâine vreau să…”, şi aici, la ultima treaptă spre iertarea lui Dumnezeu, spui ce dorinţe noi ai pentru ziua ce urmează.

Rugăciuni de seară puternice și făcătoare de minuni

Așa cum rugăciunile făcute noaptea de Apostolii Pavel și Silă au deschis porțile temniței, tot așa și rugăciunea de seară puternică și făcătoare de minuni poate deschide porțile Cerurilor.

”Doamne, e seară acum, din cerul sfânt, vino Iisuse drag în al meu gând

Ajută-mă, Te rog, să cresc frumos, să fiu ascultător și sănătos.

Părinții amândoi să fie bine, ca, iubitori și blânzi, s-aibă grijă de mine.

Revarsă liniștea din cerul Tău, trimite îngeri albi la patul meu.

Dă-mi somn odihnitor, da-mi vise line, Iisuse drag și blând, să pot visa cu Tine.

Amin.”

Rugăciunea de seară a Sfântului Ioan Damaschin

Rugăciunea de seară a Sfântului Ioan Damaschin se rostește arătând spre patul tău.

”Stăpâne, Iubitorule de oameni, au doară nu-mi va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai lumina cu ziua smeritul meu suflet? Iată, groapa îmi zace în faţă şi moartea îmi stă înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem şi de chinul cel fără de sfârşit; iar a face rău nu mai contenesc. Pe Tine, Doamne Dumnezeul meu, pururea Te mânii şi pe Preacurata Maica Ta şi pe sfântul înger păzitorul meu. Şi ştiu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda şi chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuieşte-mă după mulţimea bunătăţii Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nici o minune, că vrednici sunt ei de mila Ta; ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta, întru aceasta să arăţi iubirea Ta de oameni, pentru ca răutatea mea să nu biruiască bunătatea şi milostivirea Ta cea nespusă, ci, precum voieşti, tocmeşte pentru mine lucrul.

Apoi, cu închinăciune până la pământ, se rostește:

Mă închin Ţie, Preasfântă Treime, Care eşti o fiinţă de viaţă făcătoare şi nedespărţită: Părinte şi Fiule şi Duhule Sfinte; cred întru Tine, Te mărturisesc şi Te slăvesc; mulţumescu-Ţi şi Te laud; cinstescu-Te şi Te preaînalţ şi Te rog: miluieşte-mă pe mine, nevrednicul robul Tău, pentru numele Tău.

Mă închin Ţie, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ne-ai arătat lumina cea adevărată cu naşterea ta, împărăteasa cerului şi a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioşilor şi împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoşilor. Tu mă acoperă şi mă apără de toate nevoile şi împresurările sufleteşti şi trupeşti. Şi-mi fii folositoare cu preaputernicele tale rugăciuni.

Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, primeşte această puţină rugăciune şi o du Fiului tău şi Dumnezeului nostru, ca să mântuiască şi să lumineze, pentru tine, sufletele noastre.

Toate puterile cereşti: Scaune, Domnii, Începătorii, Stăpânii, Puteri, Heruvimi, Serafimi, Arhangheli şi Îngeri, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine pacatosul.

Sfinte şi mare Proorocule Ioane, Înainte-mergătorule şi Botezătorul Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos şi ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale.

Sfinţilor ai lui Dumnezeu: apostoli, prooroci, mucenici, arhierei, postitori, temători de Dumnezeu, drepţi, locuitori în pustie, călugări, patriarhi şi toţi sfinţii care aţi pătimit pentru Hristos şi aţi câştigat îndrăzneală către Stăpânul, rugaţi-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile voastre.

Sfinte Ioane Gură-de-Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigore de Dumnezeu cuvântătorul, cu făcătorul de minuni Nicolae şi cu toţi sfinţii începători ai preoţiei, ajutaţi-mi şi miluiţi-mă cu rugăciunile şi mijlocirea voastră.

Sfinte femei: mironosiţe, temătoare de Dumnezeu şi fecioare, care aţi slujit lui Dumnezeu după cuviinţă, rugaţi-vă Lui pentru mine pacatosul.

Nebiruită şi dumnezeiască putere a cinstitei şi de viaţă făcătoarei cruci a Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita trupească şi sufletească.

Preacurată Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, nădejdea tuturor creştinilor, pentru că altă îndrăzneală şi nădejde nu am, fără numai pe tine, cea cu totul nevinovată, Stăpâna mea şi Doamnă, de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeul meu, pentru aceea mă rog: Miluieşte-mă şi mă izbăveşte de toate răutăţile mele şi roagă pe milostivul tău Fiu şi Dumnezeul meu ca să miluiască netrebnicul meu suflet, să mă izbăvească de veşnicele chinuri şi să mă învrednicească împărăţiei Sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătăţii tale, izgoneşte de la mine toată reaua lucrare a diavolului şi roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Şi apoi, vrând să te aşezi în aşternut, rostește:

Luminează-mi ochii, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm întru moarte, ca nu cumva să zică vrăjmaşul meu: întăritu-m-am asupra lui.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sprijinitor sufletului meu fii, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multor curse; izbăveşte-mă de ele şi mă mântuieşte, Bunule, ca un iubitor de oameni.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciuni de seară închinate cinstitei Cruci

Iată care este rugăciunea de seară închinată cinstitei Cruci:

”Să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe Dânsul. Să piară cum piere fumul; cum se topește ceara de fața focului, așa să piară dia­volii de la fața celor ce iu­besc pe Dum­­nezeu și se însemnează cu semnul Crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea­cins­tită și de viață făcătoare Cru­cea Dom­nului, care alungi pe diavoli cu puterea Celui ce S-a răstignit pe tine, a Dom­nului nostru Iisus Hristos, și S-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită Crucea Sa, spre alungarea a tot piz­mașul. O, preacinstită și de via­ță fă­că­toare Crucea Dom­nului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fe­cioa­ră, Năs­că­toa­re de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.”

Rugăciuni de seară – Rugăciunea Sfântului Macarie cel Mare, către Dumnezeu Tatăl

”Dumnezeule veşnic şi Împărate a toată făptura, Cel ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi – cu lucrul, cu cuvântul, cu gândul – şi curăţeşte, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinarea trupului şi a sufletului. Şi-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din smeritul meu aşternut, bine să plac preasfântului Tău nume în toate zilele vieţii mele şi să birui pe vrăjmaşii cei ce mă luptă, pe cei trupeşti şi pe cei fără de trup. Şi mă izbăveşte, Doamne, de gândurile cele deşarte care mă întinează şi de poftele cele rele. Că a Ta este împărăţia, puterea şi slava: a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciunea de seară a Sfântului Antioh, către Domnul nostru Iisus Hristos

Dacă rostești înainte de culcare rugăciunea de seară a Sfântului Antioh, către Domnul nostru Iisus Hristos, vei avea parte de un somn liniștit și de pacea sufletească mult dorită.

”Atotţiitorule, Cuvinte al Tatălui, Însuţi fiind desăvârşit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihneşte în mine pururea, Iisuse, Cel ce eşti Păstor bun al oilor Tale. Nu mă da ispitei şarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânţa putrejunii este în mine. Tu, Doamne Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate sfinte, Iisuse Hristoase, dormind eu, păzeşte-mă cu lumina cea neînserată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu Care ai sfinţit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, şi mie, nevrednicului robului Tău, mântuirea Ta în aşternutul meu. Luminează mintea mea cu înţelegerea sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea Crucii Tale, inima mea cu curăţia cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzeşte şi mă ridică, la vreme cuvioasă, spre a Ta slăvire, că preaslăvit eşti cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu preasfântul Duh, în veci. Amin.”

Rugăciunea de seară către Sfântul Duh

”Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule adevărate, milostiveşte-Te spre mine, păcătosul robul Tău, şi mă miluieşte şi-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greşit Ţie, astăzi, ca un om, şi mai rău decât un om, păcatele mele cele de voie şi cele fără de voie, cele ştiute şi cele neştiute, care sunt din tinereţe şi din obiceiul cel rău şi care sunt din voia cea slobodă şi din lene; ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit întru mânie, sau am mâhnit pe cineva, sau de ceva m-am mâniat, sau am minţit sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine şi nu l-am luat în seamă, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a aplecat spre vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebuneşte am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumuseţe străină am văzut şi cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele nu le-am socotit, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut şi nu-mi aduc aminte; că acestea toate şi mai mari decât acestea am făcut.

Miluieşte-mă, Stăpâne şi Făcătorul meu, pe mine, leneşul şi nevrednicul robul Tău, şi mă uşurează şi mă slobozeşte şi mă iartă, ca un bun şi de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc şi să dorm eu, păcătosul, necuratul şi netrebnicul şi să mă închin, să cânt şi să preaslăvesc preacinstit numele Tău, împreună cu al Tatălui şi cu al Unuia-Născut Fiului Său, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciuni de seară către Dumnezeu

Rugăciunea de seară către Dumnezeu se găsește în cărțile sfinte de rugăciuni în 3 variante. Iată care sunt cele 3 variante ale acestei rugăciuni de seară:

Rugăciunea de seară către Dumnezeu – Varianta 1

„Doamne, Dumnezeul nostru, iartă-mă pentru tot ce trebuia să spun și nu am spus, pentru tot ce trebuia să fac și nu am făcut, pentru tot ce trebuia să iubesc și nu am iubit. Apără-mi, te rog, Doamne, familia, căci restul nu e decât praf și vânt.

Doamne, Dumnezeul nostru, în Care am crezut și al Cărui nume mai mult decât tot numele Îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului, celor ce mergem spre somn, păzește-ne de toată nălucirea întunericului.

Potolește, Doamne, Dumnezeul nostru, pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, că dobândind viață cu fapte bune să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin!”

Rugăciuni de seară către Dumnezeu – Varianta 2

”Doamne Dumnezeul nostru, orice am greşit în această zi cu cuvântul, cu fapta şi cu gândul, ca un bun şi iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace şi fără mâhnire dăruieşte-mi. Pe îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere şi să mă păzească de tot răul. Că Tu eşti păzitorul sufletelor şi al trupurilor noastre şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciuni de seară către Dumnezeu – Varianta 3

”Doamne, Dumnezeul nostru, în Care am crezut şi al Cărui nume mai mult decât tot numele îl chemăm, dă-ne iertare sufletului şi trupului nouă, celor ce mergem spre somn; păzeşte-ne de toată nălucirea şi de întunecata dulceaţă, potoleşte pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupeşti şi ne dă în curăţie a vieţui cu lucrurile şi cu cuvintele, ca, dobândind viaţă cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine eşti cuvântat în veci. Amin.”

Rugăciuni de seară către Maica Domnului

Iată care este rugăciunea de seară pe care trebuie să o rostești și să o adresezi către Maica Domnului:

”Preacurată şi binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, revarsă mila Fiului Tău şi Dumnezeului nostru spre pătimaşul meu suflet şi, cu rugăciunile tale, mă îndreaptă spre fapte bune; ca cealaltă vreme a vieţii mele fără prihană să o trec şi pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, ceea ce eşti una curată şi binecuvântată. Amin”

Rugăciuni de seară către Sfântul Înger, păzitorul vieţii

Înainte de a te băga la somn, rostește următoarea rugăciune de seară către Sfântul Înger Păzitor:

”Îngere al lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt şi acoperitorul sufletului şi al trupului meu, iartă-mi toate câte am greşit în ziua de astăzi şi de toată viclenia vrăjmaşului meu celui potrivnic mă izbăveşte; ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeul meu, şi te roagă pentru mine, păcătosul şi nevrednicul rob, ca să mă arăţi vrednic bunătăţii şi milei Preasfintei Treimi şi Maicii Domnului meu Iisus Hristos şi tuturor Sfinţilor. Amin.”

Rugăciunea de seară către Născătoarea de Dumnezeu

Rugăciunea de seară către Născătoarea de Dumnezeu, rostită înainte de culcare, îți va oferi somn liniștit și forțe proaspete în ziua ce va urma.

”Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară.

Fecioară, care eşti pururea slăvită, de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primeşte rugăciunile noastre şi le du Fiului tău şi Dumnezeului nostru, ca să mântuiască şi să lumineze, pentru tine, sufletele noastre.

Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperământul tău.

De Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău şi de folosinţa ta, că spre tine nădăjduieşte sufletul meu şi mă miluieşte. Amin”

Rugăciuni de seară a Sfântului Ioanichie

Iată care este rugăciunea de seară a Sfântului Ioanichie:

”Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ţie.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă… Şi acum… Doamne miluieşte (de trei ori).

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioşilor părinţilor noştri şi ale tuturor sfinţilor, mântuieşte-mă pe mine păcătosul. Amin”

Rugăciune de seară către Sfântul Anton

Înainte de a dormi rostește rugăciunea de seară către Sfântul Anton:

„Sfinte Antoane, tu ai primit de la Dumnezeu darul de a-i ajută pe cei nevoiași și săraci, ajută-mă să-mi câștig pâinea cea de toate zilele. Iată în ce greutăți mă aflu eu și familia mea: (spui greutățile). Nu știu ce să fac și încotro să mă îndrept.

Faptele tale minunate au aruncat o rază de speranța și în sufletul meu și mă îndeamnă să alerg la mijlocirea ta. Știu că Dumnezeu, care orânduiește toate, cunoaște starea mea, dar nu sunt vrednic să apar în fața lui. De aceea cer sprijinul tău. Vin cu toată încrederea la ține, sfinte Antoane! Ai milă de mine și de familia mea. Luminează mintea și mișcă inima celor mai mari că să ia o hotărâre bună în situația mea. Fă-i să înțeleagă greutățile în care mă zbat eu și familia mea.

Locul de muncă potrivit înseamnă pentru mine câștigarea celor necesare existenței mele și a familiei mele. De aceea, te rog, ajută-mă să găsesc un serviciu potrivit, că să trăiesc cinstit din munca mea. Nădăjduiesc că mă vei ajută. Voi stărui în această rugăciune până când ea se va împlini. Amin!”

Rugăciune de seară către Sfânta Muceniță Filofteea

Rugăciunea de seară către Sfânta Muceniță Filofteea îți va aduce pacea și liniștea necesară unui somn odihnitor.

„Sfântă mare muceniță a lui Hristos, Filoftee, ne rugăm ție cu genunchii plecați și cu lacrimi fierbinți. Adu-ți aminte de neputința firii omenești, care cuprinde și împresoară pe tot muritorul, de la naștere, întocmai ca mrejele păianjenului. Întru aceste mreji fiind căzuți și noi, smeriții, și neputând scăpa de ele fără ajutorul lui Dumnezeu, te rugăm pe tine să ne fii mijlocitoare către Dânsul. Că El însuși te-a preamărit și te-a trimis în această țară, ca s-o aperi și s-o păzești de toate răutățile.

Așa, Sfântă mare muceniță a lui Hristos, Filoftee, milostivește-te spre lacrimile bătrânilor, spre suspinele maicilor, spre cererile pruncilor și spre noi, care cădem cu genunchii plecați și cerem, prin rugăciunile tale cele sfinte, ajutor și mântuire din supărările ce ne cuprind. Căci știm, Sfântă muceniță, că pentru păcatele noastre pătimim acestea toate, adică: boli, sărăcire, prigoniri de la vrăjmași și alte asemenea rele. Pentru aceasta cădem la milostivirea ta, ca să nu pătimească și cei nevinovați din pricina noastră.

Fie-ți milă și roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca să strigăm ție «Bucură-te, fecioară, mare muceniță Filoftee, de binele și liniștirea ce ne-ai adus-o de Mântuitorul Iisus Hristos și primește smerita mea rugăciune pentru iertarea păcatelor mele, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

Rugăciuni de seară – Rugăciunea Sfântului Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur a realizat o rugăciunea atât pentru ceasul zilei cât și pentru ceasul serii. Iată care este rugăciunea de seară a Sfântului Ioan Gură de Aur:

“Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: “Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si…. Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata”…. Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos …

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăveşte-mă de chinurile cele veşnice. Doamne, de am greşit, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăveşte-mă de toată neştiinţa şi uitarea, de neîngrăznirea şi de nesimţirea cea împietrită Doamne, izbăveşte-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima, pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om greşit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluieşte-mă, văzând neputinţa sufletului meu.

Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieţii şi-mi dăruieşte sfârşit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deşi n-am făcut nici u bine înaintea Ta, dă-mi, după harul Tău, să pun început bun. Doamne, stropeşte inima mea cu roua harului Tău. Doamne al Cerului şi al pământului, pomeneşte-mă, pe mine, păcătosul, ruşinatul şi necuratul robul Tău, întru Împărăţia Ta. Amin.”

Citește și:

Rugăciunea de dimineață – Cum să te rogi și ce rugăciuni să spui când te trezești

15 Rugăciuni puternice, făcătoare de minuni, rostite în momente de cumpănă

Rugăciuni pentru sănătate mai puțin cunoscute, cu efecte miraculoase