Rugăciunea soției pentru soțul ei este ajutătoare, este un gest de iubire necondiționată către partenerul de viață. Îndreaptă puterea rugăciunii către soțul tău și binele casei tale.

Rugăciunile soției pentru soțul ei poate fi rostită la orice ceas de către femeie, nu numai la nevoie.

Este puternic ajutătoare dacă spiritul este des îndreptat către Dumnezeu, Cel care ne ajută necondiționat când avem nevoie.

Această rugăciune poate fi rostită pentru binele casei, al familiei, ca soțul să fie păzit de rele, de gânduri necurate, pentru ca drumul său să fie curat și lin.

Atunci când simți că viața devine tot mai grea și că ai nevoie de protecție divină, rostește cea mai puternică rugăciune pentru soț pentru reușită în viață!

Prin această rugăciune, soția își îndreaptă dragostea și credința către cel care îi este partener de viață.

Rugaciune pentru sot

Rugaciune pentru sot ce aduce ajutor familiei:

„O, Doamne preabunule, Tu mi-ai dat un soţ al zilelor mele pe pământ, partaş sorţii mele şi sprijinul meu în vremea călătoriei acestei vieţi.

Fă să cunosc că el se îngrijeşte de mine şi ajută-mă să nu întristez niciodată zilele lui, nici să fiu nemulţumitoare faţă de cel care mă sprijină şi mă îngrijeşte.

Fă-mă supusă şi îndătoritoare, ca nu cumva printr-o purtare necuviincioasă să-i adaug la osteneli şi să-i amărăsc pâinea ce-o caştigă pentru mine şi copiii noştri.

Izvorule al înţelepciunii, luminează-mă să cunosc toate virtuţile familiei şi printr-o înţeleaptă chivernisire să păstrez ceea ce el adună cu osteneli şi prin sudoarea feţei sale.

Ajută-mi ca prin supunere, prin dulceata purtării mele, prin răbdarea şi dragostea mea, să încununez zilele lui cu flori şi cu bucurii, să împart cu el fără cărtire toate loviturile vieţii şi să-i fiu însoţitoare nedespărţită, precum în fericire aşa şi în necaz.

Păzeşte-mă de împodobirile necumpătate şi de necuviinţele în care cad femeile care nu cunosc preţul unui soț bun, punându-şi toată fericirea lor în podoabe şi petreceri zgomotoase şi deşarte ce atrag după sine neînţelegeri, dezamăgire şi dureri.

Ajută-mi să deprind toate virtuţile care fac podoaba femeii, pentru că dacă vârsta sau bolile îmi vor ridica floarea frumuseţii şi a tinereţii să-mi rămână o inimă vrednică de dragostea soţului meu şi a fiilor noştri, ca să le dau pildă bună, întărindu-i în puterea virtuţii.

Ascultă, Preabunule, glasul meu cel umilit, şi trimite binecuvantarea Ta asupra zilelor noastre. Amin.„

Rugaciune pentru sot ca să-mi fie cel mai bun tovarăș și prieten:

„Doamne, Tu care cunoști inima și profunzimea fiecărui suflet, astăzi vreau să mă rog Ție pentru soțul meu, care este foarte drag sufletului meu, pe care l-am ales mulțumită Ție ca să fie tovarășul meu și prietenul meu cel mai bun, pe care l-am preferat și l-am ales printre filele vieții mele.

Vreau să mă rog pentru sufletul său, privește-l cu duioșie și mângâiei rănile sale profunde, vindecă-i memoria de amintiri dureroase și dăruiește-i bucurie.

Reumple inima sa de iubire, pentru ca cuvintele și gesturile sale să ne transmită nouă celor care-i suntem alături protecția și siguranța de care avem atâta nevoie.

Întărește mâinile sale pentru ca munca sa să fie demnă și bună, călăuzește gândurile sale pentru ca pașii săi să fie binecuvântați.

Nu Îți îndepărta privirea de la el, pentru ca el să se simtă iubit de Tine.

Atrage-l la Izvorul Iubirii Tale, dacă e departe; ține-l aproape de Tine, dacă e deja atașat iubirii Tale.

Ia-l de mână și condu-l în fiecare zi, ca tată și soț să fie fidel poruncilor tale și prezența lui să ne inspire forță, curaj și siguranță.

Familia lui să poată apela la el cu încredere în orice situație.

Fiii noștri să descopere în el modelul perfect de iubire și siguranță; pe brațele sale să învețe valoarea muncii și a fidelității, și în cuvintele sale să găsească onestitatea și responsabilitatea.

Binecuvântează munca lui și brațele lui să nu obosească, toate drumurile sale să fie binecuvântate și eu, ca soție, să pot descoperi în el iubirea adevărată și eternă la care mereu am tânjit.

Dă-mi capacitatea să-l pot înțelege și să-l pot iubi, fără să-mi doresc să-l schimb, ci mai degrabă să-l cinstesc. Dă Doamne, să-l pot corecta cu prudență și să-i fiu alături, respectându-i personalitatea și diferențele dintre noi.

Să-l iubesc și în fiecare zi să-l însoțesc cu rugăciunile mele gândind mereu la scopul nostru final, care este Cerul, unde iubirea va fi eternă.

Să pot găsi în el izvorul iubirii umane, inima sa să nu fie tulburată, iar inimile noastre în același ritm al iubirii să-și formeze propriile bătăi, pentru ca cei care sunt în jurul nostru să vadă în noi frumusețea Iubirii lui DUMNEZEU în existența noastră! Amin„

Rugaciune pentru sot – Rugăciunea soților unul pentru altul:

„Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ne-ai învățat ca totdeauna să ne rugăm unul pentru altul, căci așa vom împlini legea Ta și ne vom arăta vrednici de mila Ta, caută cu îndurare și păzește de vrăj­mașii văzuți și nevăzuți pe soțul meu (soția mea), pe care mi l-ai dă­ruit (mi-ai dăruit-o) a petrece împreună până la moarte.

Dăruiește-i sănătate și deplină înțelepciune, ca să-și poată îndeplini datoriile după voia și po­runcile Tale. Ferește-l (o) de ispitele pe care n-ar fi în stare să le poarte. În­tărește-l (o) în dreapta credință și în dragoste desă­vâr­șită, ca să lucrăm îm­preună faptele bune și să ne tocmim viața după sfintele Tale așezări și po­runci. Că a Ta este stăpânirea și pu­terea în veci. Amin.„

Rugaciune pentru sot – Rugăciune pentru înţelegere şi dragoste între soţi:

Viaţa Sfântului binecredincios cneaz Petru, în călugărie David şi a Sfintei cneaghine Fevronia, în călugărie Eufrosinia, făcătorii de minuni din Murom, a fost un model de căsnicie creştină, şi ca atare sunt ocrotitori ai celor ce se căsătoresc.

„Mari bineplăcuţi ai lui Dumnezeu şi preaminunaţi făcători de minuni, binecredinciosule cneaz Petru şi binecredincioasă cneaghină Fevronia, osârdnici rugători pentru noi către Dumnezeu! La voi alergăm şi vouă ne rugăm cu nădejde tare: înălţaţi pentru noi, păcătoşii, sfintele voastre rugăciuni către Dumnezeu şi cereţi de la bunătatea Lui toate cele de trebuinţă sufletelor şi trupurilor noastre: credinţă dreaptă, nădejde bună, dragoste nefăţarnică, bună credinţă neclintită, sporire în faptele cele bune, pace în lume, bună rodire a pământului, bună întocmire a văzduhului, sănătate trupurilor şi mântuire sufletelor.

Mijlociţi pe lângă Împăratul Ceresc pace, linişte şi bună rânduială pentru toţi binecredincioşii creştini. Păziţi-ne pe noi de tot răul, şi pe toţi dreptslăvitorii care la voi aleargă adumbriţi-i cu lucrarea harică a rugăciunilor voastre bineplăcute lui Dumnezeu şi toate cererile lor cele cu evlavie împliniţi-le. Aşa, sfinţilor făcători de minuni, nu treceţi cu vederea rugăciunile noastre, ci mijlociţi pentru noi pururea către Domnul şi cu ajutorul vostru învredniciţi-ne să primim mântuirea cea veşnică şi să moştenim Împărăţia lui Dumnezeu, ca să slavoslovim iubirea de oameni cea negrăită a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, a lui Dumnezeu Celui în Treime închinat, în vecii vecilor. Amin.„

Rugaciune pentru sot către Sfinţii Mucenici Adrian şi Natalia:

Un exemplu pentru fiecare familie creștină, în special pentru cei aflați la începutul vieții în doi sunt Sfinții Adrian și Natalia care îți protejează căsnicia.

„O, sfinţită pereche, Sfinţilor Mucenici Adrian şi Natalia, fericiţilor soţi şi vitejilor pătimitori! Auziţi-ne pe noi, care ne rugăm vouă cu lacrimi, şi trimiteţi asupra noastră toate cele de trebuinţă sufletelor şi trupurilor noastre, şi rugaţi-L pe Hristos Dumnezeu să ne miluiască şi să facă cu noi după îndurările Sale, ca să nu pierim în păcatele noastre.

Aşa, Sfinţilor Mucenici primiţi glasul rugăciunii noastre, şi izbăviţi-ne cu mijlocirile voastre de foamete, de molimă, de cutremur, de potop, de foc, de grindină, de sabie, de năvălirea celor de alt neam şi de războiul cel dintre noi, de moartea năprasnică şi de toate nevoile, necazurile şi bolile, ca pururea fiind întăriţi cu rugăciunile voastre sa preaslăvim pe Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună şi Celui Fără de început al Său Părinte şi Preasfântului Duh, în vecii vecilor. Amin„

Rugaciune pentru sot către Sfintele Muceniţe Elpis, Pistis, Agapis şi maica lor Sofia:

Rugăciune pentru soț către Sfintele Muceniţe Elpis, Pistis, Agapis şi maica lor Sfânta Sofia este o rugăciune pentru dragoste creştinească şi unire de cuget între părinţi şi copii.

„Pe voi, Sfintelor Muceniţe Elpis, Pistis şi Agapis, vă slăvim, vă mărim şi vă fericim, dimpreună şi pe înţeleapta voastră maică Sofia, căreia ne închinăm, că s-a arătat chip al grijii de Dumnezeu înţelepţite. Roagă-L, Sfântă Elpis, pe Făcătorul celor văzute şi al celor nevăzute, ca să ne dăruiască nouă credinţă tare, nesmintită şi nestricată. Mijloceşte, Sfântă Pistis, înaintea Domnului Iisus pentru noi, păcătoşii, ca să nu depărteze de la noi nădejdea în bunătăţile Sale, ci să ne izbăvească din tot necazul şi nevoia.

Povesteşte-I, Sfântă Agapis, Duhului adevărului, Mângâietorului, necazurile şi întristările noastre, ca să trimită de Sus sufletelor noastre dulceaţa cea cerească. Ajutaţi-ne, dar, în nevoile noastre, Sfintelor Muceniţe, şi dimpreună cu înţeleapta voastră maică Sofia, rugaţi-vă Împăratului împăraţilor şi Domnului domnilor ca să-i păzească pe (numele) sub acoperământul Său, ca împreună cu voi şi cu toţi Sfinţii să preaînălţăm şi să preaslăvim preasfântul şi de mare cuviinţă numele Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh Dumnezeu, Stăpânului Celui mai înainte de veci, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.„

Rugaciune pentru sot infidel:

Rugăciunea soției înșelate este una dintre cele mai puternice rugăciuni. Aceasta se rostește atunci când femeia are fie bănuiala, fie certitudinea că partenerul de viață nu îi mai este fidel.

Varianta 1:

„Preasfântă Născatoare de Dumnezeu, Mamă a noastră, a tuturor femeilor necăjite, ajută-mă să-mi recuceresc bărbatul, sa fim soți buni și iubitori toată viața!

Dacă-i după voia Ta, dă-i putere bărbatului meu să se despartă de persoana care ne poate dezmembra familia și ajută-ne, Doamne, să trăim pururea în legea Ta și ferește-te de tot răul.

Cu umilință mă rog la Tine, Domnul și Stăpânul vieților noastre, să ne dai sănătate și fericire, mie, soțului și copiilor noștri! Ajută-ne să ne păstrăm familia unită și fericită!

Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.”

Varianta 2:

„Prea Sfânta Născatoare de Dumnezeu, Mamă a noastră, a tuturor femeilor necăjite sau fericite, ajută-mă să-mi recuceresc bărbatul, să fim soți buni și iubitori toată viața! Dă-mi mintea și curajul să-l despart de femeia care nu-i dă pace să-și vadă de familia lui! Acum și pururea, cât va ține viața noastră. Amin.”

Varianta 3:

„Prea Sfinte Doamne Dumnezeule, Prea Sfinte Iisuse Hristoase, dă-ne sănătate și fericire, mie, soțului și copiilor noștri! Ajută-ne să ne păstram familia unită și fericită! Așa să ne ajute Dumnezeu Atotputernic. Amin.”

Varianta 4:

„Prea Sfinte Iisuse Hristoase, Domnul nostru, al tuturor, dă-i putere bărbatului meu să se despartă de necredincioasa care îl vrea și ajută-l să rămână (să se reîntoarcă) la/ cu mine, soția lui! Cu umilință mă rog la Tine, Domnul și Stăpânul vieților noastre. Amin.”

Rugaciune pentru sot – Rugăciune de împăcare:

Această rugăciune pentru împăcare trebuie rostită atunci când nu te mai înțelegi sau când ești certată cu cei dragi, fie că este vorba despre prieteni, rude, colegi sau persoana iubită.

“Stăpâne, Iubitorule de oameni, Împăratul veacurilor și dătătorul bunătăților, care ai stricat peretele din mijloc al vrajbei și ai dat pace neamului omenesc, miluiește-i, Doamne, pe cei ce ne urăsc sau ne pizmuiesc, pe cei ce ne ocărăsc și pe cei ce ne grăiesc de rău. Ca nu cumva vreunul din ei să pătimească ceva rău pentru noi, păcătoșii, nici în veacul de acum și nici în cel ce va să fie.

Tu, Doamne Dumnezeul nostru, caută din înălțime ca un Bun asupra inimilor noastre, care sunt lipsite de dragoste și de unire și sunt înboldite de spinii urii și ai altor păcate. O picătură din Harul Sfântului Tău Duh, coborând peste dânsele, rourează-le bogat, ca să aducă roade bune și din dragostea cea către Tine să sporească în fapte bune și să petreacă în dragoste și unire.

Așa, Doamne, înmulțește dragostea în inimile noastre și păzește-ne de tot răul și de asuprirea vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră, de războiul dintre noi și ne ajută totdeauna să ne iubim unii pe alții și să facem numai bine, spre a ne învrednici de bunătățile Tale cele cerești. Amin.”

Rugaciune pentru sot, pentru cei care au probleme cu băutura:

Grea boală este beția, sau alcoolismul sau patima alcoolului! Nu multă lume știe, dar există o icoană la care dacă te rogi, cu sârg și cu credință, cel care este prieten cu alcoolul scapă de această dependență. Icoana se numește Potirul Nesecat.

„O, Prea milostivă Stăpână! Pentru a dobândi apărarea Ta cădem acum la Tine. Caută spre rugăciunile noastre, auzi-ne cu milostivire pre noi: soțiile, copiii, maicile celor împătimiți de boala cea grea a beției, frații și surorile noastre, care din această pricină sunt căzuti de la Maica noastră, Biserica lui Hristos, și deci de la mântuire, și îi tămăduiește pe aceștia ce pătimesc.

O, milostivă Maică a lui Dumnezeu, atinge-Te de inimile lor și scoate-i degrabă din căderile în păcate, adu-i la înfrânarea cea mântuitoare.
Roagă-L pe Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru, să ne ierte greșelile, să nu își întoarcă milostivirea de la zidirea Sa și să ne întarească în trezire și înțelepciune.
Primește, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, rugăciunile maicilor ce varsă pâraie de lacrimi pentru copiii lor, ale soțiilor ce plang pentru soții lor, ale copiilor, orfanilor și neputincioșilor părinti și ale noastre, ale tuturor celor ce cădem la icoana Ta, pentru ca să ajungă, prin rugăciunile Tale, acest strigăt al nostru la Tronul Celui Preaînalt.

Acoperă-ne și ne păzește ca să nu fim robiți de cel viclean și de toate cursele vrășmașilor; ajută-ne în ceasul cel cumplit al morții, ca, prin rugăciunile Tale, să trecem vămile vazduhului. Izbăvește-ne de osanda cea veșnică și mijlocește ca milostivirea lui Dumnezeu să ne acopere acum și pururea și în vecii cei nesfârșiți. Amin!

Rugaciune pentru soț la drum

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce ești Calea, Adevărul și Viața, și ai călătorit împreună cu sluga Ta, Iosif, precum și cu cei doi ucenici care au mers la Emaus. Însuți Stăpâne, călătorește și cu mine, robul Tău, binecuvântând călătoria mea. Trimite-mi mie înger păzitor, precum lui Tobie, să-mi fie povățuitor și să mă ferească nevătămat de toată întâmplarea cea rea, astfel cu pace, sănătate și cu bună sporire, să mă întorc întru ale mele și toată viața mea să preamăresc prea cinstit și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

Rugăciune pentru soț bolnav

Către tine alerg, o milostivă Fecioară, în necazul și durerea mea! Auzi plângerea mea, ceea ce ești binecuvântată între femei și care ai avut parte de multe încercări pe pământ.

Amintește-ți de ceasul când iubitul tău logodnic, Dreptul Iosif, pe care ți l-a dat Dumnezeu ca ocrotitor, a părăsit lumea aceasta. Pentru această legătură sfântă, dă-i sănătate soțului meu, pe care Dumnezeu mi l-a dat.

O, să ajungă rugăciunile mele până la inima ta! Amintește-ți că tu ești Maica milostivirii și cea în care mi-am pus nădejdea. Cu adevărat sunt păcătoasă și nu sunt vrednică de mila ta, dar tu ești adăpostul păcătoșilor, tu ești mijlocitoarea noastră, iar bunătatea și puterea ta le laudă tot pământul.

Pentru aceasta, cu lacrimi mă rog ție: auzi-mă și du rugăciunea mea în fața Tronului Fiului tău, ca să se lungească zilele vieții soțului meu și să nu mă lase fără de mângâiere, fără de sfat și fără de ajutor în acestă viață. Să îndepărteze toată boala și să-i dea sănătate, pentru care te rog cu inima zdrobită.

O, mult-milostivă Fecioară, nu nesocoti rugăciunea mea în ziua necazului meu, ci mă învrednicește de milă, ca să te slăvesc cu mulțumire în toate zilele vieții mele. Amin”.

Citește și:

Rugăciunea de iertare îți despovărează sufletul și mintea

Cum să te rogi pentru soțul tău ca să vă meargă bine în căsnicie

Rugăciuni pentru cuplurile care vor să devină părinți

Vezi şi Psalmul 50 al lui David!