Acatistul Îngerului Păzitor, pentru ce se citește

Îngerul păzitor ar fi dat de Dumnezeu omului spre păzirea trupului și a sufletului său, ei fiind alături de noi mereu și le putem cere ajutorul ori de câte ori suntem în dificultate. Prin extensie, înger păzitor este numită o persoană care veghează asupra cuiva și care are grijă de sănătatea cuiva.

Este important să nu uităm că încă de la naștere, fiecare dintre noi beneficiem de protecția unui Înger Păzitor a carui misiune este să ne asiste de-a lungul întregii noastre vieți.

Din cele mai vechi timpuri, se spune că rugăciunea către Îngerul Păzitor poate face adevărate minuni. Biserica Ortodoză a rezervat ziua de 2 octombrie comemorării Îngerilor păzitori.

Când se citește Acatistul îngerului Păzitor

Puterea Acatistului Înger Păzitor este foarte mare și dacă este rostit constant, ne fereste de orice rău lumesc.

Oricare ne-ar fi deciziile și faptele, Îngerul Păzitor ne va fi intotdeauna alături. Depinde doar de noi însă, ca prin Acatistul Îngerului Păzitor, să putem auzi și simți clar îndrumările sale.

Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de acatist se înţelege „Rugăciune citită în picioare”, deci este o rugăciune care se citeşte obligatoriu în picioare sau stând în genunchi, dar numai după rostirea rugăciunilor începătoare! (indiferent de numele Sfinţilor cărora se adresează!)

Acatistul este o rugăciune prin care putem cere mai ales mijlocirea Sfinților pe lângă Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbăvi la vreme de nevoie și de necaz. Termenul vine din grecescul ahatistos, pentru că în timpul slujbei se stă în picioare sau în genunchi, în faţa icoanei sfântului spre care sunt îndreptate rugăciunile.

La fel de puternice sunt și Acatistul celor adormiți, Acatistul Sfântului Duh sau Acatistul Bunei Vestiri.

Acatist Inger Pazitor

Acatist Inger Pazitor – Rugăciunile începătoare:

”Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti, şi toate le-mplineşti, vistieria bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te salaşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte de toată spurcăciunea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, miluieşte-ne pre noi. (de 3 ori)
Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin!
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pre noi. Doamne, curăteşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfant Numele Tău.
Doamne, miluieşte ! (de 3 ori)
Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin!”

”Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău: vie Împărătia Ta; fie voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă păcatele noastre precum şi noi iertăm gresiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi in ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!”

”Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân , noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.
Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh.
Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.
Şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin!”

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, căci Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

”Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.
Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie.
Amin!”

Acatist Inger Pazitor – Condacul 1

„Voievod al Puterilor cerești, călăuzitor și mângâietor al neamului omenesc, Sfinte Arhanghel Rafail, ca unuia care stai înaintea Tronului Împăratului Slavei, ție aducem această umilă cântare de mulțumire. Cu puterea și cu mila ta, din toate bolile și suferințele ne slobozești, vindecând rănile noastre sufletești și trupești, iar noi, lăudându-te, strigăm ție cu credință:Bucură-te, Sfinte Arhanghel Rafail, cel care ștergi lacrimile durerilor noastre!„

Acatist Inger Pazitor – Icosul 1:

„Îngerii din Cer au fost chemați la porunca Domnului Atotcuprinzător să se alăture vitejiei tale și împreună cu Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil să învingeți oastea cea răzvrătită și pe al ei conducător, alungându-i în genunea întunecată pentru veșnicie. Iar noi, încercând să înțelegem cu sufletul ceea ce mintea nu poate pricepe, cutremurați, cu frică și cu bucurie strigăm unele ca acestea:
Bucură-te, în care strălucește Lumina cea fără de vârstă;
Bucură-te, prin care vrăjmașul a fost învins;
Bucură-te, prin care s-a dovedit Puterea;
Bucură-te, izbăvitorul nostru din cursele celui viclean;
Bucură-te, prin care s-a primenit pământul și cerul s-a umplut de veselie;
Bucură-te, prin care s-a înfăptuit dreptatea Ziditorului;
Bucură-te, Sfinte Arhanghel Rafail, cel care ștergi lacrimile durerilor noastre!„

Acatist Înger Păzitor – Condacul al 2-lea:

„Văzând credincioșia și râvna ta slujitoare, Cel Atotștiutor și fără de început, ți-a încredințat spre pază și învățătură pe toți aceia care vor să aducă alinare suferințelor trupești ale făpturilor cu suflet, dându-ți darul și puterea de a vindeca orice rană sau boală. Lăudați fie în veac Domnul și al Lui Sfânt Arhanghel, căci nu suntem singuri și părăsiți în ceasul durerilor noastre, străduindu-ne să cântăm cu guri omenești cântarea de slavă: Aliluia!„

Acatist Inger Pazitor – Icosul al 2-lea:

„Știm, Doamne, că patul de suferință și tot felul de necazuri sunt o blândă mustrare pentru greșelile fără de număr pe care le înfăptuim în fiecare ceas, căci ne-am lepădat de Tine, iar acum rătăcim ca orbii în negură. Unde vom găsi lumina decât lângă Crucea dătătoare de viață pe care, răstignindu-Te, ai ridicat povara păcatului întregii omeniri? Cine să ne răcorească fierbințeala și să ne aline durerile, izvorând din ochii nostril lacrimi de adevărata pocăință? De aceea, cu genunchii plecați în fața sfintei tale icoane, Sfinte Arhanghel Rafail, grăim ție unele ca acestea:
Bucură-te, acela ce ai darul de a vindeca orice boală, oricât ar fi de grea;
Bucură-te, mare ajutător și rugător spre iertarea păcatelor noastre;
Bucură-te, cel ce stăruiești pentru lungirea înspre pocăință a zilelor noastre;
Bucură-te, călăuzitorul și îndrumătorul celor ce vor să găsească leacul vindecărilor noastre;
Bucură-te, că arăți tainele ierburilor și tuturor mineralelor folositoare în grabnica însănătoșire;
Bucură-te, când mulțumirile noastre se înalță ca aurul tămâiei spre slava Sfintei Treimi;
Bucură-te, Sfinte Arhanghel Rafail, cel care ștergi lacrimile durerilor noastre!„

Acatist Inger Pazitor – Condacul al 3-lea:

„Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii”, rostea împăratul Solomon; dar noi în sminteală și necurății de tot felul ne petrecem zilele și nopțile, dând prilej de bucurie diavolilor care ne supun tuturor ispitelor, căci nu știm să cântăm laolaltă cu îngerii: Aliluia!„

Acatist Inger Pazitor – Icosul al 3-lea:

„Stăpână milostivă, mâinile Tale împreunate cer milă și îndurare de la Fiul Tău și Dumnezeul nostru, iar lacrimile Tale ne spală sufletul de noroiul greșelilor; cu știință și fără de știință îți aducem ție, cea plină de iubire, care ne înconjori cu blândețea și gingășia Ta, sub sfântul tău Acoperământ. Iar pe tine, Arhanghele, cel ce ne poți tămădui rănile sufletești și trupești, cu durere și cu umilință, te lăudăm cu unele ca acestea:
Bucură-te, că primești ajutor de la Aceea care a purtat în pântecele feciorelnic mântuirea neamului omenesc;
Bucură-te, cel ce i-ai însoțit spre știință pe sfinții Cosma și Damian;
Bucură-te, de la care au primit învățătură Sfinții Chir și Ioan, ca și Sfântul Mucenic Modest, spre alinarea celor ce nu se vaită cu glas omenesc;
Bucură-te, călăuzitorul pașilor și îndreptătorul Sfântului mucenic Pantelimon, la moaștele căruia alergăm necontenit;
Bucură-te, cel ce ai dăruit-o și pe Cuvioasa Parascheva, ocrotitoare a țării noastre , de la care și azi primim vindecare;
Bucură-te, cel ce oricând îndrumi pe cei ce urmeaza calea medicinei, spre folosul semenilor lor;
Bucură-te, Sfinte Arhanghel Rafail, cel care ștergi lacrimile durerilor noastre!„

Acatist Inger Pazitor – Condacul al 4-lea:

„În dar ați luat, în dar să dați”, a spus Domnul nostru Iisus Hristos, dându-le putere de sus ucenicilor Săi; iar cei ce știu că vindecarea este pe măsura credinței, cu ochii plini de lumina speranței privesc spre Slava Bunului Dumnezeu, primind ajutor de la Sfinții Apostoli și de la toți Sfinții vindecători, împreună cu cetele îngerești cântând cântare de mulțumire: Aliluia!„

Acatist Inger Pazitor – Icosul al 4-lea:

„În fundul prăpastiei unde m-a prăbușit nebunia mea, plin de răni urât mirositoare și cu sufletul ferecat, mi-am adus aminte aminte de lucrul mâinilor Tale și am plâns și am strigat NumeleTău. Eu sunt oaia rătăcită care aleargă spre păstorul ei, eu sunt fiul care a risipit averea părintelui său, dar astăzi mă întorc la Tine. Primește-mă, Părinte, pune un nou început vieții mele, iar Sfântul Arhanghel Rafail să mă acopere cu darul său și pe mine, păcătosul, ca împreună cu cei miluiți să putem striga așa:
Bucură-te, cel ce nu te-ai depărtat de noi în ceasul plânsului și amărăciunii noastre;
Bucură-te, cel ce ne-ai legat rănile sufletești, ungâdu-le cu mirul iertării;
Bucură-te, cel ce ne-ai curățit mădularele putregăite cu ierburile și seva pământului;
Bucură-te, cel ce te-ai ostenit veghindu-ne după boală ca să nu cădem iar în ispită;
Bucură-te, cel ce ne-ai scos din boala întunecimii și ne-ai deschis ochii sufletului pentru a vedea cărarea;
Bucură-te, cel ce îngrijești să nu ne abatem nicicând din drumul care duce spre adevăr;
Bucură-te, Sfinte Arhanghel Rafail, cel care ștergi lacrimile durerilor noastre!„

Acatist Inger Pazitor – Condacul al 5-lea:

„Sfinte Arhanghel Rafail, ne rugăm ție ca aceluia ce, străjuind Tronul Celui de Necuprins, ai primit în paza ta și lumina soarelui și vântul serii care alungă arșița, îndepărtând seceta. Învață-ne pe noi, păcătoșii, să ne bucurăm de fiecare clipă ale acestei vieți trecătoare, cântând laolaltă cu întreaga creație divină: Aliluia!„

Acatist Inger Pazitor – Icosul al 5-lea:

„Ca puful de păpădie este viața omului și ca nisipul mării sunt păcatele lui. Tinerețea se crede fără sfârșit, dar trece ca o clipă și vine lunga vreme a plângerii și a suferinței. Sufletul plin de păcate, mintea o întunecă și lasă boala să se cuibărească și să muște fără milă din trupul vlăguit de putere. De aceea ajutor cerem ție, pentru ca, păzind comorile dăruite prin Harul Sfântului Botez, să te lăudăm cu grăiri ca acestea:
Bucură-te, cel ce ne povățuiești în facerea de bine, spre folosul aproapelui nostru și Slava Bunului Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce ne însoțești în căutarea florilor și ierburilor tămăduitoare, ca și a mineralelor vindecătoare dăruite de pământ;
Bucură-te, cel ce ne înveți când și cum să le folosim pe acestea pentru vindecarea feluritelor boli;
Bucură-te, cel ce ne ajuți să luptăm împotriva diavolilor și a supușilor lor cu chip omenesc ce folosesc licori din ierburi ca să înnebunească simțurile;
Bucură-te, cel ce surpi lucrarea necurată prin care se rătăcesc mințile tinerilor, salvându-i din desfrânare și pofte de tot felul;
Bucură-te, Sfinte Arhanghel Rafail, cel care ștergi lacrimile durerilor noastre!„

Acatist Inger Pazitor – Condacul al 6-lea:

„Prin marea grijă și iubirea Treimii cea de o Ființă, am învățat de la tine că boala trupului este lipsa îngrijirii sufletului, căci sufletul care este neiertător, nemilos, avar sau plin de egoism, trăiește într-un trup în care inima și toate cele dinlăuntru sunt ca o cămară plină de praf, dezordine și murdărie. Ajută-ne să ne curățim prin lacrimi de pocăință, pentru a nu fi asemeni mormintelor despre care vorbea Mântuitorul nostru, iar buzele noastre să rostească neîncetat cântare de umilință: Aliluia!„

Acatist Inger Pazitor – Icosul al 6-lea:

„Binecuvântată este întreaga lucrare a Prea Sfintei Treimi și binecuvântată este această țară, cu munții și câmpiile ei, cu izvoarele și pădurile în care Cel de Sus a așezat flori și ierburi felurite, cu marea și viețuitoarele ei; binecuvântat este acest pământ, în ale cărui măruntaie se găsesc săruri și minerale după trebuință. Cu smerenie închinându-ne Celui ce le-a făurit, lăudăm pe cel ce le are în grija sa cu aceste cuvinte:
Bucură-te, cel care ne deschizi ochii și inimile în a vedea durerile celui de lângă noi;
Bucură-te, cel ce nu îngădui răgaz până la deplina însănătoșire a celui căzut în suferință;
Bucură-te, cel ce ne întărești în a posti și a veghea în rugăciune pentru cei bolnavi;
Bucură-te, cel ce ne înveți să ne vindecăm mai întâi sufletul, iar mai apoi trupul;
Bucură-te, cel ce birui diavolul și lucrările vrăjitorești făcute cu ierburi și minerale spre uciderea înceată a trupului și a sufletului;
Bucură-te, cel ce ne sfătuiești să nu trecem pe lângă durere nepăsători, ajutor dând și neașteptând răsplată;
Bucură-te, Sfinte Arhanghel Rafail, cel care ștergi lacrimile durerilor noastre!„

Acatist Inger Pazitor – ondacul al 7-lea:

„Tu nu ai numai darul încetării oricărei boli a celor ce cu nădejde se roagă ție, după Sfânta și Preacurata Maică a Domnului Iisus Hristos, căci, ocrotindu-i pe vindecătorii din lume și din sihăstrie, ai în baza și în grija ta și pe călători și pelerini, veghind asupra lor ca ispitele sau primejdiile să nu îi împiedice să dea cântare de mulțumire și slavă: Aliluia!„

Acatist Inger Pazitor – Icosul al 7-lea:

„Cei ce se pregătesc de drum aleargă cu credință la icoana ta, căci chipul tău atât de blând și plin de bunătate, toiagul și diadema de raze de pe fruntea ta îi umple de bucurie; de la noi toți, călători vremelnici, primește aceste cuvinte umile de laudă:
Bucură-te, cel ce porți toiagul drumețului, învățându-ne să pășim numai pe calea care duce spre mântuire;
Bucură-te, cel ce ne însoțești în peregrinările prin această viață trecătoare, dezvăluindu-ne binele și ferindu-ne de ispite;
Bucură-te, cel ce ne îndemni să mergem înainte, spre Lumina cea fără de margini, păstrându-ne sănătoși până la sfârșit;
Bucură-te, cel ce ne porți pe aripile nevăzute, arătându-ne slava cea dumnezeiască, așa cum l-ai călăuzit pe părintele nostru Enoh;
Bucură-te, cel ce ne întorci fericiți și iluminați la casele noastre, spre a-L mărturisi pe Dumnezeu, la fel cum l-ai întors și pe acela;
Bucură-te, cel ce veghezi ca drumul spre cele cerești și pământești să ne fie pe înțeles, învățând să grăim Adevărul pentru semenii noștrii;
Bucură-te, Sfinte Arhanghel Rafail, cel care ștergi lacrimile durerilor noastre!„

Acatist Inger Pazitor – Condacul al 8-lea:

„Adu-ți aminte de mine și caută spre mine și nu mă pedepsi pentru păcatele mele și pentru greșelile mele și ale părinților mei, căci am păcătuit înaintea Ta” striga către cer, în orbirea lui trupească, Tobit, robul Tău. Iar tu, Sfinte Arhanghel Rafail, ai fost trimis din slava cerească pentru a-l sfătui pe fiul celui în suferință în drumurile lui, stăruind să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!„

Acatist Inger Pazitor – Icosul al 8-lea:

„La chemarea tatălui său, Tobie a alergat și, luând sfaturile folositoare pentru suflet, a pornit la vremea sorocită către Ragheșul Midiei. Orice clipă ai fost lângă el, Sfinte Arhanghel Rafail, și ca un înger păzitor l-ai ocrotit, vestindu-i vrerea Domnului, arătându-i cele ce au fost și cele ce aveau să fie, pentru care auzi de la noi unele ca acestea:
Bucură-te, că Tobit a fost fără de păcat în fața Celui de Sus, povățuindu-l și pe fiul său cum să urmeze Legea;
Bucură-te, că ai fost ales din Slava Tatălui Ceresc în a-l veghea pe Tobie, pentru a-i deschide ochii spre cele de sus și cele de sub cer;
Bucură-te, că i-ai dat lui taina vindecării de demon prin arderea măruntaielor peștelui prins;
Bucură-te, cel ce i-ai ales soție din neamul lui Moise și le-ai ocrotit căsătoria, ca nimic rău să nu li se întâmple;
Bucură-te, cel ce i-ai pregătit lui Tobie leacul pentru albeața ochilor tatălui său care, recăpătând vederea, a lăudat de îndată pe Dumnezeu cu toată casa lui;
Bucură-te, cela ce n-ai primit plată pentru îndelungată osteneala ta, învățându-i pe toți să binecuvinteze pe Stăpân, iar nu pe slujitor;
Bucură-te, Sfinte Arhanghel Rafail, cel care ștergi lacrimile durerilor noastre!„

Acatist Inger Pazitor – Condacul al 9-lea:

„Cine nu L-a cunoscut pe Dumnezeu singur și nemângâiat își numără clipele, dar fericiți în veac sunt cei ce cu credință se îndreaptă spre lumină, căci aceia se vor bucura de pacea Lui, iar ochii sufletuluu lor râzând veșnic se vor veseli. Binecuvântați cei ce Te iubesc, ei au învățat să cânte împreună cu îngerii Tăi: Aliluia!„

Acatist Inger Pazitor – Icosul al 9-lea:

„Nașterea Ta, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, vestită a fost celor umili și sărmani prin îngerul trimis să aducă solie, iar Slava Domnului a strălucit împrejurul celor mici, înfricoșându-i și umplându-i de mirare. Dar tu, ca un iubitor de oameni, Sfinte Arhanghel Rafail, ai binevestit bucuria mântuirii noastre, a tuturor, pentru care, cu sfială îndrăznim să cântăm ție:
Bucură-te, cel ce lângă Tronul Împăratului cu ochi nelumești te oglindești în slava cea de necuprins;
Bucură-te, cel ce te-ai înfățișat mai înainte păstorilor, împreună cu oastea cerească taina cea de neînțeles a Nașterii Mielului vestind;
Bucură-te, că i-ai învățat să cânte „Slavă întru cei de Sus lui Dumnezeu și pe pământ pace”, luminându-le drumul spre ieslea din Betleem;
Bucură-te, că ai picurat roaua speranței în sufletul acelora și astăzi încredere ne dai și nouă cu solirile tale pe lângă Cel fără de Început;
Bucură-te, cel ce ai milă și îndurare și cu puterea vindecării aduci pace, sănătate și bucurie poporului dreptcredincios;
Bucură-te, protector al tinerilor, far dumnezeiesc ce le ocrotești viitorul, îndemnându-i la iubirea de semeni, căci „Milostenia izbăvește de la moarte și curăță orice păcat”;
Bucură-te, Sfinte Arhanghel Rafail, cel care ștergi lacrimile durerilor noastre!„

Acatist Inger Pazitor – Condacul al 10-lea:

„Cum să găsim cuvintele care să poată descrie frumusețea și bunătatea darurilor tale, cel ce stai în veșnica lumină ascultând cetele serafimilor: „Sfânt, Sfânt, Sfânt”, ocrotindu-ne cu iubirea și rugăciunile tale, domolind mânia ce cu dreptate se abate asupră-ne, cei ce L-am vândut pe mai puțin decât o sărutare și care ne-am depărtat de cântarea cea de folos: Aliluia!„

Acatist Inger Pazitor – Icosul al 10-lea:

„Se cutremură pământul de răutatea faptelor noastre, gândurile rele și vorbele murdare se adună ca o grindină de smoală și ucid tot ceea ce este mai pur în noi: scânteia divină pe care am primit-o în dar la naștere și pe care n-am știut să o prefacem în candelă dogorind de dragostea pentru Dumnezeu. De aceea strigăm ție, nădejdea noastră de iertare, unele ca acestea:
Bucură-te, păstrând viu în mintea noastră ceasul judecății și îngrădește-ne cu frica de moarte;
Bucură-te, ajutorul nostru în a înfăptui oricând nu voia păcătoasă a minții, ci Voia Celui ce ni te-a dăruit Înger păzitor;
Bucură-te, că nu ne lași să rătăcim la răspântia dintre ființă și neființă;
Bucură-te, cel ce ne-ai plecat genunchii și ai sângerat în noi balaurul cel groaznic al trufiei;
Bucură-te, cel ce ai dezlegat lacrimile părerilor de rău din ochii uscați de desfătarea plăcerilor lumești;
Bucură-te, cel ce ne iei de mână ca pe copii, luminându-ne în suferință ca să nu cădem în prăpastia deznădejdii;
Bucură-te, Sfinte Arhanghel Rafail, cel care ștergi lacrimile durerilor noastre!
Condacul al 11-lea:
„Omul bun, din visteria cea bună a inimii sale scoate cele bune, pe când omul rău, din visteria cea rea a inimii lui scoate cele rele. Căci din prisosul inimii grăiește gura lui. Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă?” Dar pe mine ticălosul, cine m-a călăuzit? Am avut ochi și nu am văzut, urechile nu am auzit, iar buzele mele mai lesne le-a fost să rostească minciuna decât a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia!„

Acatist Inger Pazitor – Icosul al 11-lea:

„Doamne, întru dreptate m-ai pedepsit, întru dreptate mi-ai luat vederea, ticălosul de mine, că nu am privit la durerea aproapelui meu; cu dreptate mi-ai luat auzul, căci surd am fost la strigătul fratelui meu. Ca Iov sunt însingurat, dar n-am curaj să Te chem, rănile și bolile sapă în mine ca viermele în fructul cel copt, sunt ca o casă goală și plină de păianjeni. Curăță-mă, Sfinte Arhanghel Rafail, când cu ultima suflare șoptesc acestea:
Bucură-te, cel ce din slava Domnului ai coborât și nu ți-a fost scârbă de mine, cel plin de bube și noroi;
Bucură-te, cel ce cu blândețe m-ai întors din calea fărădelegilor mele, spunându-mi pas cu pas unde și cum am greșit;
Bucură-te, cel ce mi-ai dăruit toiagul tău și m-ai învățat să lovesc capul șarpelui cel ispititor;
Bucură-te, că nu m-ai părăsit până la sfârșit și tovarăș de drum plin de înțelepciune și iubire mi-ai fost;
Bucură-te, că leacuri mi-ai dăruit, rănile mi-ai legat, speranță sădind în mine și sănătos m-ai redat Domnului meu;
Bucură-te, cel ce m-ai îndemnat să spovedesc păcatele și neputința, spre dulcea mântuire a sufletului meu;
Bucură-te, Sfinte Arhanghele Rafail, cel care ștergi lacrimile durerilor noastre!„

Acatist Inger Pazitor – Condacul al 12-lea:

„Ziua este pe sfârșit, se apropie săcerătorul să culeagă spicele și pleava să o arunce în foc; înserarea vine peste vie și stăpânul va culege rodul, răsplătind lucrătorii. Și glas se va auzi din Cer: „știu faptele tale, iată a lăsat înaintea ta o ușă deschisă, pe care nimeni nu poate să o închidă, fiindcă, deși ai putere mică, tu ai păzit cuvântul Meu și nu ai tăgăduit numele Meu”, cântând cu tot sufletul: Aliluia!„

Acatist Inger Pazitor – Icosul al 12-lea:

„Înconjurat ești, Doamne, Dumnezeul meu, de șapte Îngeri cu șapte trâmbițe așteptând semnul Mielului prin care va începe judecata cea de pe urmă, când cerurile se vor deschide pe cei drepți primind, și nimeni nu va mai flămânzi, nici înseta, căci Cel ce stă în mijlocul Tronului îi va paște pe ei și-i va duce la izvoarele apelor vieții. Atunci, dar mai ales acum, te implorăm Sfinte Arhanghel Rafail să ceri milă și îndurare pentru noi, care te slăvim cu unele ca acestea:
Bucură-te, diamant de preț care strălucești în inelul ce-L străjuiește pe Împăratul lumilor;
Bucură-te, cel ce ceri necontenit iertare și lăsare de păcate pentru poporul dreptcredincios;
Bucură-te, cel ce nu vei zăbovi la chemarea Stăpânului, când satana și cei care lucreaza fărăgedelegea vor fi pedepsiți;
Bucură-te, că se va șterge orice lacrimă și moarte nu va mai fi, nici plângere, nici strigăt, nici durere;
Bucură-te, cel ce stăruiești pentru tămăduirea neamurilor înspre iertarea lor și a urmașilor lor până la venirea acelor zile;
Bucură-te, Sfinte Arhanghel Rafail, cel care ștergi lacrimile durerilor noastre!„

Acatist Inger Pazitor – Condacul al 13-lea:

„O, Sfinte Arhanghel Rafail, vezi durerea noastră, vezi pocăința și neputința noastră! Primește această puțină rugăciune care spre lauda ta se aduce și cere pentru noi de la Mântuitorul Hristos, iertare de păcate, sănătate, milă și izbăvire de focul cel veșnic, pentru ca în lăcașurile de lumină, laolaltă cu îngerii și sfinții să ne învrednicim să-I cântăm în veci: Aliluia!„ (se zice de trei ori).

Apoi se citesc Icosul 1: „„Îngerii din cer…„” și Condacul 1: „„Voievod al Puterilor cerești …„” după care se citește rugăciunea:

Acatist Inger Pazitor – Rugăciune către Îngerul Păzitor:

„O, Sfinte Îngere, păzitorul si acoperitorul meu cel bun! Cu inmă zdrobită si cu suflet îndurerat stau înaintea ta si mă rog: auzi-mă pe mine, păcătosul rob al lui Dumnezeu, care a plâns mult si cu lacrimi amare strig: să nu pomenesti fărădelegile si nedreptătile cu care eu, ticălosul, te mânii în toată ziua si în tot ceasul, săvârsind fapte murdare în fata Ziditorului meu Dumnezeu.

Fii mie milostiv si nu te depărta de mine, spurcatul, până va veni vremea sfârsitului meu. Trezeste-mă din somnul păcatului si ajută-mă cu rugăciunile tale să-mi petrec fără prihană cealaltă vreme a vietii mele si săfac roade vrednice de pocăintă, păzeste-mă de căderile în păcate de moarte, ca să nu pier în deznădejde si sănu se bucure vrăjmasul de pierzarea mea. Stiu cu adevărat si cu gura mărturisesc că nu este nimeni ca tine, sfinte Îngere, prieten si înainte-stătător, apărător si biruitor.

Stând în fata Prestolului dumnezeiesc, roagă-te pentru mine, netrebnicul si decât toti mai păcătosul, ca să nu-mi ia sufletul în ziua când nu mă astept si în ceasul când săvârsesc cele rele.

Ci stai înainte, rugând pe Preamilostivul Dumnezeu si Domn să-mi ierte păcatele pe care le-am făcut în viata mea cu fapta, cu cuvântul si cu toate simturile mele; si cu judecătile pe care le stie să mă mântuiască; să mă pedepsească aici după negrăita Sa milă, dar să nu mă vădească la dreapta Judecată si să nu mă dea chinurilor vesnice. Să mă învrednicească să duc roadă de multă pocăintă, ca să primesc cu vrednicie Dunezeiasca Împărtăsanie.

Pentru aceasta mai vârtos mă rog si un asemenea dar cu toată osârdia doresc. Iar în înfricosatul ceas al mortii să fii langă mine, bunul meu păzitor, alungându-i pe întunecatii demoni care vor veni să înfricoseze cutremuratul meu suflet. Apără-mă de cursele lor când va fi să trec prin vămile văzduhului pentru ca, păzit de tine, fără durere să ajung în Raiul, cel dorit de mine, unde fetele Sfintilor si ale Cerestilor Puteri laudăPreacinstitul si Preaslăvitul Nume în Treime mărit a lui Dumnezeu, al Tatălui si al Fiului si al Sfântului Duh, Căruia I se cuvine cinstea si închinăciunea în vecii vecilor. Amin!„

Vezi și ce sărbători sunt în și calendar ortodox decembrie 2019.

Citește și:

Îngerul păzitor te veghează dacă te rogi

Semne că îngerul tău păzitor încearcă să te contacteze

Îngerii păzitori se roagă pentru noi